ΤΟ ΡΥΖΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΑ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ


Η σημασία του ρυζιού για το Δήμο της Λαμίας είναι σημαντική μια και ολόκληρη η ποσότητα του ρυζιού της περιοχής παράγεται στα όριά του και ειδικότερα στα Δημοτικά Διαμερίσματα Ανθήλης, Ροδίτσας κλπ. Η καλλιεργούμενη έκταση μπορεί και να ξεπερνάει τα  9.000 στρέμματα, δηλαδή πάνω από το 15% των καλλιεργούμενων με σιτηρά εκτάσεων του Δήμου. Πέρα από την προφανή της σπουδαιότητα για το τοπικό αγροτικό εισόδημα, η ορυζοκαλλιέργεια έχει άμεσες θετικές επιπτώσεις καθώς

αξιοποιεί βαριά, συνεκτικά και αλατούχα εδάφη καθώς και υφάλμυρα νερά

ενισχύει την επισιτιστική επάρκεια της χώρας και βελτιώνει το εμπορικό ισοζύγιο μειώνοντας τις εισαγωγές

Πέραν των παραπάνω, δεν πρέπει να υποτιμάται ο ρόλος της σε περιοχές περιβαλλοντικά ευαίσθητες και προστατευόμενες (πχ ΝATURA) όπου η αγροτική δραστηριότητα είναι μεν μια πρόκληση για τους καλλιεργητές αλλά η ηθική αναγνώριση της παγκόσμιας κοινότητας και κάποιες βελτιωμένες τιμές των προϊόντων αποτελούν σημαντικές ενισχύσεις για συνέχεια των φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών.

Τέλος, ο εμπλουτισμός της τοπικής διατροφικής ταυτότητας με ένα εξωτικό είδος όπως το ρύζι είναι χαρακτηριστικό που λίγες περιοχές μπορεί να καυχηθούν ότι έχουν.

Η θετική μελλοντική πορεία της καλλιέργειας και η πιθανή αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων είναι μια τάση που διαφαίνεται ήδη. Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την τις τοπικές πρωτοβουλίες ώστε να συγκεραστεί η περιβαλλοντική ευαισθησία με καλές γεωργικές πρακτικές και την ολιστική προσέγγιση . Επίσης η  δυνατότητα άρδευσης επιπλέον εδαφών με τεχνικές εξοικονόμησης ύδατος είναι κρίσιμος παράγοντας για μελλοντική επέκταση της καλλιέργειας.


Η τρέχουσα εμπειρία αποδεικνύει ότι στην περιοχή υπάρχει και το ενδιαφέρον και η έφεση και προοδευτικό ανθρώπινο δυναμικό για συνεχή βελτίωση. Απομένουν συγκροτημένες κινήσεις, πρωτοβουλίες φορέων και ηγεσία για να αυξηθεί η παραγωγή και το εισόδημα.

Περισσότερες πληροφορίες 

Αν και το ρύζι αποτελούσε σπάνιο είδος στην Αρχαιότητα (Θεόφραστος) διαδόθηκε κατά τους Ελληνιστικούς Χρόνους και αναφέρθηκε από κλασσικούς όπως ο Γαληνός και ο Διοσκουρίδης.  Οι περιηγητές της τουρκοκρατούμενης Ελλάδας αναφέρουν καλλιέργειες σε ελώδη παράλια μέρη. Το τοπωνύμιο «Ριζόμυλος» από τότε  απαντά αρκετά συχνά σε τέτοιες περιοχές. Οι μικρές εκτάσεις που καλλιεργούνταν προπολεμικά αυξήθηκαν θεαματικά τα μεταπολεμικά χρόνια μετά το 1950 και ειδικά μετά το 1952 που επιτεύχθηκε αυτάρκεια της χώρας. Το 2005 η καλλιεργούμενη έκταση έφτασε τα 300.000 στρέμματα για όλη τη χώρα και έκτοτε παραμένει κοντά σε αυτό το επίπεδο.

Η διάδοση της καλλιέργειας και η προμήθεια της εγχώριας αγοράς με ελληνικό ρύζι δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την σημαντική επιστημονική προσπάθεια στο χώρο της γενετικής από Έλληνες επιστήμονες, προσπάθεια που άρχισε προπολεμικά και ακόμα συνεχίζεται.

Οι γενετικές βελτιώσεις έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό της παραγωγής να προέρχεται από Ελληνικές ποικιλίες όπως η «Ολυμπιάδα» του Ινστιτούτου Σιτηρών. Ακόμα δεν υπήρξε πρόοδος στην δημιουργία μακρύσπερμων και αρωματικών ρυζιών αλλά η προσπάθεια συνεχίζεται για να καλυφθεί και αυτή η ανάγκη της αγοράς εγχώρια.

Οι υγρές συνθήκες καλλιέργειας σε συνεκτικά κατακλυσμένα εδάφη δημιουργούν σημαντικές αντιξοότητες λόγω ανάπτυξης ασθενειών και προβλημάτων θρέψης. Παρόλα αυτά έχουν αναπτυχθεί καλές και επιτυχημένες πρακτικές όπως της προφύτρωσης των ζιζανίων και της αμειψισποράς με καλαμπόκι, που συντελούν στην μείωση των χρησιμοποιούμενων χημικών. Σχετικά με το θέμα των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων  υπάρχει έντονη συζήτηση με κύριο θέμα την απουσία νέων δραστικών ουσιών που να καταπολεμούν δραστικά τις μολύνσεις. Επίσης, υπάρχουν ζιζάνια που ανέπτυξαν ανθεκτικότητα στα υπάρχοντα σκευάσματα (μουχρίτσα). Η καθυστέρηση στην έγκριση νέων σκευασμάτων έχει σαν συνέπεια να παρατείνεται η ισχύς αδειών παλαιότερων σκευασμάτων που δεν βοηθά στην δραστική καταπολέμηση των προσβολών. Η αργή διείσδυση των βιολογικών και ολοκληρωμένων πρακτικών επίσης δεν υποβοηθά την κατάσταση αν και η χρήση ΕΜ (Ενεργών Μικροοργανισμών) από ομάδα βιοκαλλιεργητών στην περιοχή της Λαμίας έδωσε θετικά αποτελέσματα. Η αναγνώριση ενός τουλάχιστον ζιζανίου (κόκκινου ρυζιού) ως συμπληρωματικού στο κοινό ρύζι και η συμπερίληψή του στις συσκευασίες δείχνει τις διαφορές προσεγγίσεων που πρέπει να γεφυρωθούν.

Η εμπειρία από το πρόγραμμα LIFE-NATURE στους ορυζώνες περιοχής NATURA του δέλτα του ποταμού Ebro στην Ισπανία έδωσε θετικά αποτελέσματα για την επίδραση των φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών στα ευαίσθητα οικοσυστήματα και κυρίως τα τοπικά και αποδημητικά πτηνά. Τέτοιες πρακτικές έχουν να κάνουν με

1) οργανική καλλιέργεια ρυζιού
2) μείωση της χρήσης ζιζανιοκτόνων με μηχανική καταπολέμηση των ανεπιθύμητων αυτοφυών φυτικών ειδών
3) μείωση των παρασιτοκτόνων και εφαρμογή οργανικής καταπολέμησης των παρασίτων,
4) όργωμα της καλαμιάς αντί για κάψιμο

5) χειμερινή κατάκλιση των χωραφιών έως το Δεκέμβριο

Η τρέχουσα προσπάθεια για πρακτικές λύσεις αναπτύσσεται μέσα από προγράμματα που προσπαθούν να αναλύσουν έγκαιρα στοιχεία μετεωρολογικά κ.α. όπως:
  • το RICEGUARD (2013) για την ανάπτυξη ενός μετεωρολογικού σταθμού, εξειδικευμένου για την καλλιέργεια ρυζιού, καθώς και τη δημιουργία ενός μοντέλου πρόβλεψης για την επικίνδυνη ασθένειας της πυρικουλάριας
  • το ERMES για την αύξηση της ακρίβειας πρόβλεψης με χρήση δορυφορικών φασματικών στοιχείων σε συνδυασμό με δεδομένα πεδίου (χωραφιού)
  • ο «έξυπνος ορυζώνας» (SMART PADDY) με συμμετοχή ισπανικών Οργανισμών και του ΕΛΓΟ Δήμητρα και στόχο την παρακολούθηση της αλατότητας του ορυζώνα για προσαρμογή των καλλιεργητικών φροντίδων.

Όπως είναι φανερό η ορυζοκαλλιέργεια προσελκύει σημαντικό ενδιαφέρον του επιστημονικού κόσμου λόγω της σημαντικότητας της παραγωγής αλλά και της περιβαλλοντικής σημασίας της. Από την πλευρά τους οι καλλιεργητές φαίνεται ότι έχουν κρίσιμη και αυξανόμενη επιστημονική υποστήριξη για αντιμετώπιση εχθρών και προσβολών. Σε αυτές τις συνθήκες και οι παραγωγοί έχουν καθήκον και συμφέρον να αναζητούν επιστημονικές συμβουλές και να συμμετέχουν στις εξελίξεις, ειδικά μέσα από ομαδικά σχήματα συνεργασίας και αξιοποιώντας τις συνεταιριστικές αρχές.

ΠΗΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ
agrolamia.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Share on Google Plus

Σχετικά με Καλύτερη Λαμία

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου