Προκήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» του Δήμου Δομοκού, εκτιμώμενης αξίας 195.000,00 €


Αριθμός Προκήρυξης: 
5059
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 
5059
Ημερ/νία Λήξης: 
03/09/2018
Περιγραφή: 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ».

Ο Δήμαρχος Δομοκού

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ» του Δήμου Δομοκού, εκτιμώμενης αξίας 195.000,00 € (157.258,06 € χωρίς το Φ.Π.Α. 24%).

1) Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Δομοκού,

Οδός: Πλατεία Μουσων 1,Ταχ.Κωδ.: 35010,

Τηλ.: 2232022385, fax: 2232023012,

E-mail: g.liagkas@domokos.gr,

Ιστοσελίδα: www.domokos.gr

2) Κωδικός CPV:      CPV: [34100000-8] – Αυτοκίνητα οχήματα

3) Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.domokos.gr.

4) Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  ενός (1) καινούργιου φορτωτή εκσκαφέα και ενός (1) μεταχειρισμένου εκχιονιστικού με αλατοδιανομέα και λεπίδα αποχιονισμού, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου Δομοκού.

5) Εναλλακτικές προσφορές: Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

6) Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των προς προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι.

7) Υποβολή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 03/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 06/08/2018 και η ώρα έναρξης η 09:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 03/09/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

8) Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

9) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

10) Χρηματοδότηση: Τα μηχανήματα πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού. Ειδικότερα, η  παρούσα σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από το Π.Δ.Ε. (Υπουργείο Εσωτερικών) κατά 195.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%., τα οποία έχουν εγγραφεί στον Κ.Α. 64.7333.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου.

11) Διάρκεια Σύμβασης: Ο χρόνος παράδοσης των προς προμήθεια μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις του Δήμου Δομοκού, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των τεσσάρων (4) μηνών από της επομένη της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

12) Εγγυήσεις: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2,00% του προϋπολογισμού επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά χωρίς Φ.Π.Α. και η εγγύηση καλή εκτέλεσης της σύμβασης σε ποσοστό 5,00% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ.

13) Ενστάσεις: Ένσταση-προσφυγή μπορεί να υποβάλλεται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

14) Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο portal του Δήμου www.domokos.gr .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ 

ΤΖΙΑΧΡΗΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.