Συνεδριάζει η Τοπική Κοινότητα Καμένων Βούρλων στις 7 Αυγούστου 2018 - Δείτε τα θέματα


Συνεδριάζει στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Αγίου Παντελεήµονος 8 – Καµένα Βούρλα) στις 7 Αυγούστου 2018 , ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 µ.µ. , η τοπική κοινότητα Καμένων Βούρλων

Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης

1. Ορθή επανάληψη της αριθµ. 2/8/2018 προηγούµενης απόφασης - Χορήγηση παράτασης
χρήσης µουσικής ή µουσικών οργάνων στο κατάστηµα υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-
ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ- ΜΠΑΡ- ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ» της Κουλουµπή
Χριστίνας του Κίµωνα που βρίσκεται στην οδό που βρίσκεται στην οδό Αγίου Παντελεήµονος
στα Καµένα Βούρλα του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος «ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ»
του Κουλουµπή Χριστίνας του Κίµωνα στην οδό Αγίου Παντελεήµονα 36 στα Καµένα Βούρλα
του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

3. Προτάσεις για το Τεχνικό Πρόγραµµα έτους 2019

4. Εξέταση αίτησης της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώµατος Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας µε θέµα «Μεταφορά µνηµείου πεσόντων πυροσβεστών Καµένων Βούρλων»

5. ∆ιαγράµµιση διάβασης πεζών έµπροσθεν ξενοδοχείου «ΓΑΛΗΝΗ» 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.