Ένα προικοσύμφωνο από την Υπάτη το 1919


ΥΠΑΤΗ 1919..Προικοσύμφωνο.
Αυθεντικό προικοσύμφωνο με συμβολαιογραφική πράξη στην Υπάτη του 1919 …

Ακολουθεί όσο το δυνατόν πιστή μεταφορά του κειμένου, με πιθανά λάθη  του μεταφέροντα αλλά και του ιδίου του κειμένου που σαφώς ελέγχεται για ανορθογραφικά λάθη. Το λογότυπο ΔΟΕ σημαίνει Διεθνής Οικονομική Επιτροπή και αφορά στο ΔΝΤ της εποχής (από παλιά το είχαμε το χάρισμα.. ανάρτηση σχετικού άρθρου στην ιστοσελίδα μας στις 05/10/2010 )

…………………………………………………………

(Χαρτόσημο μιας δραχμής σε σφραγίδα, Ανάγλυφη σήμανση ΔΟΕ 1915 και δυσανάγνωστη συμβολαιογραφική σφραγίδα με δικαστικό χαρτόσημο 25 λεπτών)

Αρ 1491

Προικοσύμφωνον  Δραχ 15000

Εν Υπάτη και παρά την οδόν Αινιάνος κειμένην ιδιόκτητον οικία του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου ένθα συμβολαιογραφώ σήμερον την Εικοστήν Τρίτην (23) του μηνός Δεκεμβρίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού δεκάτου ενάτου έτους (1919) ημέραν Δευτέραν ενώπιον εμού του Συμβολαιογραφούντος Ειρηνοδίκου Υπάτης Αναστασίου Οδ.Βενούκα κατοικοεδρεύοντος ενταύθα και των μαρτύρων γνωστών μοι πολιτών Ελλήνων ενηλίκων και μη εξαιρεταίων Αλεξάνδρου Βασακάρη, Ιωάννη Παγορόπουλο, δημοδιδασκάλων κατοίκων Υπάτης ενεφανίσθησαν αυτοπροσώπως οι γνωστοί μοι και  τοις μάρτυσι, άσχετοι μεθ’ αυτών καί εμού συγγενείας, ή μη νόμω εξαιρούμενοι αφενός μέν ο Φίλιππος Μπουμπουρίδης κτηματίας, κάτοικος Υπάτης και αφ’ ετέρου ο Πέτρος Π. Τσακατίκας, κτηματίας, κάτοικος Νεοχωρίου και ητήσαντο μοί την σύνταξιν, δι ού οικειοθελώς εδήλωσαν και συνομολόγησαν τα εξής.Ο πρώτος Φίλιππος Μπουμπουρίδης ότι έχων θυγατέραν εις ώριμον ηλικίαν ονόματι Βασιλικήν και εκδίδων τούτην (και) είς νομίμου γάμου κοινωνίας κατά τους θείους και Ιερούς κανόνες της Ανατολικής ορθοδόξου ημών εκκλησίας του μυστηρίου του γάμου τελεσθησομένου την επόμενη Κυριακήν εικοστήν ενάτην τρέχοντος μηνός και έτους προς τον δεύτερον συμβαλλόμενον Πέτρον Τσακατίκαν προς ανακούφισιν των εκ του γάμου βαρών συνιστά καί δίδη προς τον γαμβρόν του τούτην την προίκα.Α)μετρητά δραχμάς ένδεκα χιλιάδας (11.000) άς καταβαλλών αυτάς ενώπιον εμού και των μαρτύρων.Β)ρουχισμόν έπιπλα οικιακά σκεύη κλπ αξίας δραχμών τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ών την λήψην βεβαιή η τέλεσις του γάμου.Ο δεύτερος Πέτρος Τσακατίκας ότι ευχαρίστως  δέχεται την άνω παρά του πενθερού του συστηθείσαν αυτώ προίκα έλαβεν τη άνω ερρήθη τας  δραχμάς έντεκα χιλιάδας  υπόσχεται την τέλεσιν του γάμου του μετά της Βασιλικής θυγατέρας Φίλιππου Μπουμπουρίδη την άνωταχθείσαν ημέραν η συνομολόγησις πάντα τα ανωτέρω εκτεθέντα γίνεται μνία ότι ο προικοδότης εγεννήθη εν Υπάτη, ουδεμίαν άλλη προίκα ή δωρεάν εχορήγησα έν προκαλύπτω ότι ο προικοδότης δήλωσεν ότι η άνω είναι η πραγματική προίξ ήν συνήψε τω ριθέντα  γαμβρώ του,υποκείμενος ευχαρίστως εν περιπτώσει ψευδούς δηλώσεως και της συνεπείας του νόμου 1641 ή ανέπτυξα αυτώ σαφώς και ότι κατέβαλεν τον φόρον της άνω προικός εις το δημόσιον Ταμείον εκ δραχμών πεντήκοντα τη εξάγεται εκ του συννημένου τώ παρόντι υπ αριθμού 798 σημερινής χρονολογίας διπλότυπον εισπράξεως του Δημοσίου εισπράκτωρος (ονοματεπώνυμο? δυσανάγνωστο).Πρός πίστωση  συνετάχθη το παρόν όπερ αναγνωσθέν ευκρινώς και μεγαλοφώνως και ενώπιων πάντων και βεβαιωθέν υπογράφεται παρ’ όλων και εμού ληφθησών διά  τέλη και δικαιώματα προς σύνταξιν του παρόντος δραχμές εκατόν τριάκοντα.

Οι Μάρτυρες                                         Οι Συμβαλλόμενοι

Ιω. Παγορόπουλος                              Φιλ. Μπουμπουρίδης

Αλ. Βασακάρης                                     Πέτ. Τσακατίκας

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Υπάτης

(ΥΣ) Ανας. Βενούκας

Ακριβές αντίγραφον

Υπάτη αυθημερόν

Ο Συμβολαιογραφών Ειρηνοδίκης Υπάτης

(ακολουθεί δυσανάγνωστη στρογγυλή σφραγίδα)

πηγή: ypati.wordpress.com

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.