Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2019


Η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2019 ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 2019 σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την ενιαία αίτηση ενίσχυσης ηλεκτρονικά

  • είτε μέσω μέσω on-line συστήματος  χωρίς κόστος
  • είτε μέσω Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) που έχει πιστοποιηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταβάλλοντος το κόστος που έχει ορίσει το ΚΥΔ

Η υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης είναι απαραίτητη για τη χορήγηση όλων των άμεσων ενισχύσεων (δικαιώματα, συνδεδεμένες, πρασίνισμα,  κλπ), των ενισχύσεων για τα μέτρα των μικρών νησιών Αιγαίου Πελάγους καθώς και των ενισχύσεων των Μετρων του ΠΑΑ που συνδέονται με εκτάσεις ή ζωικό κεφάλαιο (π.χ. νιτρορύπανση)

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί στα εξής:

  • Ο αιτών έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή καταχώρηση και υποβολή της ενιαίας αίτησης στη διαδικτυακή εφαρμογή
  • Ο αιτών έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση της
  • Ο αιτών έχει την αποκλειστική ευθύνη για την υπόδειξη στα ΚΥΔ της θέσης των αγροτεμαχίων του για την ψηφιακή απεικόνιση τους

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 15η Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη. Σε περίπτωση που η αίτηση ενιαίας ενίσχυσης υποβληθεί με καθυστέρηση από 1 μέχρι 25 ημέρες  δηλαδή από 16/5 μέχρι και 10/6/2019 προβλέπεται μείωση του ποσού ενίσχυσης που δικαιούται να λάβει ο ενδιαφερόμενος κατά 1% για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας και εξαιρετικών περιστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σύντομα θα εκδοθούν οδηγίες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ


Από το Blogger.