Μια ενδιαφέρουσα μελέτη για τον επιχειρησιακό προγραμματισμό στο Δήμο Λαμιέων


Η σημασία του επιχειρησιακού προγραμματισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη: μελέτη περίπτωσης: ο επιχειρησιακός προγραμματισμός του Δήμου Λαμίας

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η Σημασία του Επιχειρησιακού Προγραμματισμού στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, με πρότυπο μελέτης τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό του Δήμου Λαμίας. Στο πρώτο κεφάλαιο θα αποτυπωθεί το γενικό θεωρητικό πλαίσιο του προγραμματισμού, τα απαραίτητα εργαλεία του, η σύσταση, διαμόρφωση και εφαρμογή του επιχειρησιακού προγραμματισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει εκτενέστερη ανάλυση στην Ιστορία του Προγραμματισμού τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα, παραθέτοντας παραδείγματα χωρών και μια χρονολογική προσέγγιση του προγραμματισμού αντίστοιχα. Επίσης θα διατυπωθούν τα κοινά σημεία επιρροής ανάμεσα στην Ευρώπη και την χώρα σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, η σημασία της περιφέρειας, η σημαντικότητα της έννοιας περιφέρεια προγραμματισμού και βέβαια η σημασία και σημαντικότητα του επιχειρησιακού προγραμματισμού για τους πρωτοβάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τέλος θα αναλυθεί η νέα αρχιτεκτονική Καλλικράτης(Ν.3852/2010) για την σύσταση και οργάνωση των Α΄ και Β΄ βαθμού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του νόμου. Στο τρίτο κεφάλαιο θα μελετηθεί ο Δήμος Λαμίας, και συγκεκριμένα θα αναπτυχθούν συνοπτικά τα βασικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του Δήμου. Στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης θα αποτυπωθούν το Όραμα, η Στρατηγική, οι Άξονες Προτεραιότητας, τα Μέτρα, οι Στόχοι και η Χρηματοδότηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επίσης θα παρουσιαστούν Πολιτικές Στήριξης Επενδύσεων και Ειδικές Πολιτικές στο Πλαίσιο του Προγραμματισμού του Δήμου Λαμίας, και βέβαια η Αξιολόγηση και η Διαβούλευση των επιχειρησιακών προγραμμάτων γενικότερα. Το πέμπτο κεφάλαιο αποτελεί την παρουσίαση της έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο και τελευταίο της παρούσας ανάλυσης διατυπώνονται τα απαραίτητα συμπεράσματα, που εξήχθησαν από την παρακάτω ανάλυση, και συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν στόχο να συμβάλλουν στην ενίσχυση της διάχυσης της γνώσης για τον περιφερειακό προγραμματισμό τόσο τοπικά όσο και εθνικά, στην ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας του Δήμου Λαμίας, αλλά και στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του Δήμου.

Κύρια Υπευθυνότητα: Δούρου Δέσποινα Η.
Επιβλέπων: Δεληθέου Βασιλική Δ.
Ημερομηνία Έκδοσης: 2017

Εκδότης: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών ΕπιστημώνΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.