ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη διόρθωση τετραγωνικών μέτρων ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι 31 Μαρτίου 2020


Σας ενημερώνουμεότι στο άρθρο51 παρ. 2 τουν. 4647/2019 (ΦΕΚ204/Α/16-12-2019) ¨Κατεπείγουσεςρυθμίσεις αρμοδιότηταςτων Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίαςκαι Κοινωνικών Υποθέσεωνκαι άλλες διατάξεις"προβλέπεται ότι:

"Οιυπόχρεοι σευποβολή δήλωσηςγια τονκαθορισμό τηςεπιφάνειας ήκαι τηςχρήσης ακινήτουπερί τουυπολογισμού φόρων, τελών καιεισφορών προςτους Ο.Τ.Α. Α' βαθμού, μπορούν ναυποβάλουν δήλωσημε ταορθά στοιχείαμέχρι 31.3.2020, χωρίςτην επιβολήπροστίμων γιατη μηυποβολή ήτην υποβολήανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στουςαναλογούντες φόρους, τέλη καιεισφορές εκτων δηλώσεωντου προηγούμενουεδαφίου υπολογίζονταικαι οφείλονταιμόνο απότην 1η.1.2020."

Καλούνται οι  ιδιοκτήτεςακινήτων τουΔήμου μας , εφόσονδιαπιστώνουν διαφοράανάμεσα σταπραγματικά τετραγωνικάμέτρα του ακινήτουτους με αυτάπου δηλώνονται στονλογαριασμό τουρεύματος, να προβούνσε αίτηση διόρθωσηςαυτών μέχρι την31.03.2020. Σε διόρθωση επίσηςκαλούνται να προβούνεφόσον το ακίνητότους έχει δηλωθείγια διαφορετική χρήσηαπό την πραγματική.

Οι διαφορέςθα υπολογίζονται από  01.01.2020.

Τα δικαιολογητικάπου πρέπει κατ'αρχάςνα προσκομιστούν είναιτα ακόλουθα:

1. Αίτηση(διαθέσιμη στηνιστοσελίδα τουΔήμου μας www.thiva.gr ή μπορείτε να την κατεβάσετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://thiva.gr/wp-content/uploads/2020/02/ΑΙΤΗΣΗ-ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ-Τ.Μ.-Ν.-4647-2019.doc )

2. Λογαριασμόςρεύματος (καιοι δύο όψεις)

3. Τίτλοςιδιοκτησίας

4. ΠρόσφατοΕ9

5. Τυχόντακτοποιήσεις αυθαιρέτωνή ημιυπαίθριων χώρων

Για περισσότερεςπληροφορίες παρακαλούμεόπως επικοινωνήσετε μετο Τμήμα Εσόδωντου Δήμου μαςστα τηλ: 2262 350 623 και2262 350 624. 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥvia ORCHOMENOS-PRESS https://ift.tt/2S1zpou
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.