Δήμος Καμένων Βούρλων: Έκτακτη συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την Πέµπτη 27 Αυγούστου


Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής

Παρακαλείσθε την Πέµπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 13.00 µ.µ., όπως προσέλθετε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής), για να συζητήσουµε και
λάβουµε απόφαση στο παρακάτω µόνο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή χρηµατοδότησης και αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020

Το έκτακτο του θέµατος συνίσταται στο γεγονός ότι σύµφωνα µε το αριθµ. 51939/18-8-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γενική ∆/νση Οικονοµικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής- ∆/νση Οικον. & Αναπτυξιακής Πολιτικής- Τµήµα Επιχορηγήσεων Τοπ. Αυτ/σης, µε θέµα «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών» και την αριθµ. 2/31648/∆ΠΓΚ/3-08-2020 (ΦΕΚ Β΄3238) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών, οι επιχορηγούµενοι ΟΤΑ οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων τους µέχρι 31-8-2020, και ως εκ τούτου πρέπει να προβούµε άµεσα στη λήψη των σχετικών αποφάσεων για την αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2020, µε το ποσό της έκτακτης επιχορήγησης για την εξόφληση ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου προς τρίτους.

Η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί κεκλεισµένων των θυρών, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του»(ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) και της Εγκυκλίου 163 (αριθµ. πρωτ. 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

www.dimos-kamenon-vourlon.gr
Από το Blogger.