Ξεκινούν αύριο οι εργασίες στην "Πόρτες" της Αλυκής από την ΕΦΑ Βοιωτίας

 
Έναρξη εργασιών στη θέση Πόρτες Αλυκής, στο πλαίσιο του έργου «Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στο δίπυλο ακρόπολης Σιφών (Τιφών) Αλυκής», απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦ.Α. Βοιωτίας.

Στη θέση «Πόρτες» Αλυκής, διατηρείται ιστάμενο τμήμα της οχύρωσης της αρχαίας πόλης Σιφών (Τιφών) Αλυκής, πλησίον του παραλιακού δρόμου. Η ΕΦΑ Βοιωτίας, στο πλαίσιο εγκεκριμένου από το ΥΠΠΟΑ έργου με τίτλο: «Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στο δίπυλο ακρόπολης Σιφών (Τιφών) Αλυκής», μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αναθέσεων,

 

2 προχωρά στην εκπόνηση στατικής μελέτης, μελέτης στερέωσης και μελέτης ανάταξης και

 

ανάδειξης του διπύλου, με χρηματοδότηση από το Π.Δ.Ε. 2020 του ΥΠΠΟΑ της ΣΑΕ 514 του

 

έργου με κωδικό 2014ΣΕ51400000 «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΕΣ

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ (π.κ. 1960ΣΕ01400001)».

 

Το έργο που θα εκτελεστεί είναι εξαιρετικά απαραίτητο, καθώς έχουν διαπιστωθεί ρωγματώσεις σε λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη της ανωδομής της πύλης, που συνιστούν -εν δυνάμει- κίνδυνο για τη στατικότητά της. Το έργο αφορά κυρίως στην αποψίλωση του περιβάλλοντος χώρου, την τοποθέτηση ικριωμάτων και προσωρινής περίφραξης εργοταξίου, την παραγωγή και τοποθέτηση πινακίδων έργου, την καταγραφή και μεταφορά διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών, τη διάνοιξη τομής για την αποκάλυψη του κατωφλιού και τον έλεγχο των θεμελίων, καθώς εν τέλει στην εκπόνηση των προαναφερόμενων μελετών.

 

Οι εργασίες στο χώρο θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020. Στο πλαίσιο της αγαστής μας συνεργασίας για την επίλυση των μακροχρόνιων ζητημάτων της περιοχής, καθώς και στην απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών στο χώρο, παρακαλούμε για τη συνδρομή του Δήμου Θηβαίων, στα κάτωθι:

 

Τη σήμανση επί του παραλιακού μετώπου και στα δύο ρεύματα, τουλάχιστον 20μ πριν και μετά το δίπυλο, για την αποφυγή ατυχημάτων.

 

Τη διακοπή της παροχής ρεύματος, καθώς και την καθαίρεση παλαιότερου φωτισμού που διατηρείται στο χώρο.

 

Την αφαίρεση σωλήνων ποτίσματος και μπεκ, προς διευκόλυνση των εργασιών αφαίρεσης επιφανειακού σύγχρονου στρώματος με χαλίκι.

 

Την περισυλλογή κλαδιών και μπαζών που θα προκύψουν από την αποψίλωση και τον ανασκαφικό καθαρισμό.

 

Η Υπηρεσία μας θα προβεί στην αφαίρεση καλωδίων και προβολέων, ορισμένοι εκ των οποίων έχουν βιδωθεί επί των αρχαίων λίθων κατά τη δεκαετία του 2000. Στο χώρο θα τοποθετηθεί προσωρινή περίφραξη με σήμανση εκτέλεσης εργασιών, για την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των περιοίκων. Πέραν των εκτεταμένων καθαρισμών από συνεργείο της Υπηρεσίας μας, θα πραγματοποιηθεί ανασκαφικός καθαρισμός για την αποκάλυψη της θεμελίωσης της πύλης, καθώς και τμήματος της οχύρωσης επί του παραλιακού δρόμου. Επί του παρόντος δεν θα προκύψει διακοπή κυκλοφορίας, καθώς θα διανοιχθεί μικρό τμήμα έως 1 μέτρου από την οχύρωση, ενώ το διανοιχθέν τμήμα θα κλείσει άμεσα μετά την αποτύπωση και αναγνώριση της παθολογίας των θεμελίων. Η ημερομηνία διάνοιξης θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με το Δήμο Θηβαίων και την Τοπική Κοινότητα. Στη συνέχεια, θα προβούμε σε περισυλλογή διάσπαρτων λίθων, με τη χρήση μηχανημάτων και προσωπικού της Υπηρεσίας μας, με σκοπό την αποτύπωση και αναγνώρισή τους. Σύμφωνα με το Ν.3028/02, αρθ.40, παρ. 2 και 4, επείγουσες εργασίες συντήρησης και στερέωσης διενεργούνται με μέριμνα της Υπηρεσίας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και χωρίς άλλη διατύπωση, ενώ εφόσον εκτελούνται από την ΕΦΑ Βοιωτίας, δεν απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.

 

Ελπίζοντας στη θετική ανταπόκρισή σας, ευελπιστούμε ότι το συγκεκριμένο έργο, θα αποτελέσει την αρχή εξεύρεσης λύσεων για την αποκατάσταση και ανάδειξη μίας σημαντικής αρχαίας και βυζαντινής πόλης του Κορινθιακού Κόλπου, αλλά και κατ΄ επέκταση μίας περιοχής που έχει τη δυνατότητα να συνδυάζει το φυσικό και το μνημειακό της πλούτο προς όφελος της τοπικής, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας

 

Αλεξάνδρα Χαραμήvia ΘΗΒΑ REAL NEWS https://ift.tt/2GLK9EI
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.