Αιτήσεις για νέες προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο

Αιτήσεις για νέες προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο
Αιτήσεις για νέες προσλήψεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο για 2 χρόνια.

Το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου Υποέργου «Διασύνδεση των Νέων Διαδικτυακών Υπηρεσιών με τα Παραγωγικά Συστήματα του Κτηματολογίου», προτίθεται να συνάψει 3 συμβάσεις μίσθωσης έργου, 2 για Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών και 1 για Ανάπτυξη Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την υπογραφή τους, που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες να παραταθούν με βάση την πορεία του ανωτέρω αναφερόμενου έργου έως την ολοκλήρωσή του με ανάλογη αμοιβή και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ανάληψη σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στο τεύχος της πρόσκλησης.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων: 26 Οκτωβρίου 2020 Ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων: 23 Νοεμβρίου 2020.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
ktb2020@ktimatologio.gr, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη σχετική πρόσκληση.
Αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται στο τεύχος της πρόσκλησης που αναρτάται στην ιστοσελίδα του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.ktimatologio.gr) και στις ενότητες: 1. «Ανακοινώσεις» και 2. «Προκηρύξεις Διαγωνισμών».

Η πρόσκληση δημοσιεύεται σε δυο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών.via Ειδησεις https://ift.tt/3jbJUQv
Από το Blogger.