Ειδήσεις: Αυτή είναι η απόφαση με τα φοροκίνητρα για μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα

Ειδήσεις
Έκτακτες ειδήσεις τώρα από την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο- Dikaiologitika News 
Αυτή είναι η απόφαση με τα φοροκίνητρα για μεταφορά φορολογικής κατοικίας στην Ελλάδα
Dec 31st 2020, 08:14, by nospam@dikaiologitika.gr (Σοφία Ραχμάνη)

Intime

Κίνητρα μεταφοράς φορολογικής έδρας στην Ελλάδα. Κατηγορίες και προϋποθέσεις

Με την νέα υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών καθορίζονται 6 κατηγορίες επενδύσεων που γίνονται δεκτές, για όσους ξένους επενδύσουν πάνω από μισό εκατομμύριο στην χώρα μας, μεταφέροντας στην ουσία τη φορολογική τους έ για να υπαχθούν σε ευνοϊκό καθεστώς φορολόγησης.

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι ο φορολογούμενος ή συγγενικό του πρόσωπο να αποδείξει ότι πραγματοποίησε τρεις κατ' ανώτατο όριο επενδύσεις συνολικού ποσού άνω των 500.000 ευρώ.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επένδυσης είναι οι εξής:

  • αγορά ακίνητης περιουσίας (κτίσματα, οικόπεδα, γήπεδα) ή και ανέγερση ακινήτου στην Ελλάδα. Για τον καθορισμό του ποσού σε περίπτωση αγοράς. Λαμβάνεται υπόψη το μικρότερο ποσό μεταξύ της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου κατά τον χρόνο αγοράς, προσαυξημένης κατά 10%, και της αξίας αγοράς βάσει του οικείου συμβολαίου. Για την ανέγερση ακινήτου ο φορολογούμενος προσκομίζει έκθεση αποτίμησης για την αποτίμηση των εισφορών σε είδος, η οποία περιλαμβάνει περιγραφή της επένδυσης, πιστοποίηση της ολοκλήρωσής της και το ύψος των σχετικών δαπανών βάσει παραστατικών καθώς και εγγραφών στο βιβλία εάν ο φορέας υλοποίησης είναι επιχείρηση.
  • αγορά υφιστάμενων ή δημιουργία νέων πάγιων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα για άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω ατομικής επιχείρησης,
  • αγορά τίτλων συμμετοχής, σε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, και ειδικότερα η αγορά μετοχών εδρεύουσας στην Ελλάδα Ανώνυμης Εταιρείας, μη εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά, ή μεριδίων σε εδρεύουσα στην Ελλάδα Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία,
  • αγορά ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με υπολειπόμενη διάρκεια κατά τον χρόνο αγοράς τουλάχιστον 3 έτη, μέσω πιστωτικού ιδρύματος εγκατεστημένου στην Ελλάδα το οποίο αποτελεί και τον θεματοφύλακα αυτών. Το ποσό της επένδυσης ισούται με το καταβληθέν για την αγορά των ομολόγων τίμημα, όπως προκύπτει από το πιστοποιητικό του πιστωτικού ιδρύματος,
  • εισφορά κεφαλαίου για συμμετοχή σε Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΑΕΕAΠ, ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ) ή του οποίου ο Διαχειριστής είναι εγγεγραμμένος στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
  • αγορά μετοχών ή και ομολόγων εταιρειών με έδρα στην Ελλάδα, μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ETFS) ή και ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία εισάγονται για διαπραγμάτευση ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές ή πολυμερείς μηχανισμούς διαπραγμάτευσης, που λειτουργούν στην Ελλάδα.

akinita31.12

Προϋποθέσεις υπαγωγής:

  • Για την υπαγωγή στις διατάξεις οι επενδύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από τις 12 Δεκεμβρίου 2019 και μετά και να έχει εξοφληθεί το σύνολο των δαπανών τους για να θεωρούνται ολοκληρωμένες.
  • Ο φορολογούμενος υποχρεούται να διατηρεί την επένδυση στην Ελλάδα για όλη την περίοδο υπαγωγής του στις ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι 15 φορολογικά έτη και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να παραταθεί . Αρμόδια για τον έλεγχο των φορολογούμενων είναι η Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το νόμο, το φυσικό πρόσωπο καταβάλλει κάθε φορολογικό έτος φόρο κατ' αποκοπή, ανεξαρτήτως του ύψους εισοδήματος που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, ποσού 100.000 ευρώ. Το φυσικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επέκταση της εφαρμογής της ρύθμισης σε συγγενικό του πρόσωπο και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται ποσό φόρου ίσο 20.000 ευρώ για κάθε συγγενικό πρόσωπο και δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της φορολογίας δωρεών, κληρονομιών και γονικών παροχών.

Ο φόρος καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία δόση μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή τυχόν πιστωτικά υπόλοιπα των προσώπων που έχουν υπαχθεί στον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης. Τυχόν φόρος που έχει καταβληθεί από τα ίδια αυτά πρόσωπα στην αλλοδαπή για τα εισοδήματα που καλύπτονται από τον εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης δεν συμψηφίζεται έναντι οποιασδήποτε φορολογικής τους υποχρέωσης στην Ελλάδα.

Για το πρώτο έτος το φυσικό πρόσωπο οφείλει να αποδώσει το κατ' αποκοπή ποσό φόρου εντός 30 ημερών από την έγκριση της αίτησής του.

 

Media files:
2e06b75acf395ca1a3912a3853111479_XL.jpg (image/jpeg, 0.2 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.
Από το Blogger.