38 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

38 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς
38 νέες θέσεις εργασίας στο Δήμο Κηφισιάς

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα οκτώ (38) ατόµων, για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών του ∆ήµου Κηφισιάς , για την ακόλουθη ειδικότητα , µε τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα και διάρκεια σύµβασης έως την 5η Ιουλίου 2021:

α/α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ
1 ∆Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
2 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4
3 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Ε΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
4 ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ ∆΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2
5 ∆Ε ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ 2
6 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 1
7 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ 26
ΣΥΝΟΛΟ 38

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά και να την υποβάλλουν, εντός προθεσµίας τεσσάρων (4) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια , ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokolo@kifissia.gr.

Σε περίπτωση αδυναµίας υποβολής µε τον προαναφερόµενο τρόπο, οι ενδιαφερόµενοι δύναται να καταθέτουν αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά στο Τµήµα Πρωτοκόλλου , στο δηµοτικό κατάστηµα του ∆ήµου Κηφισιάς (∆ιονύσου και Μυρσίνης - Κηφισιά - 14562).via Ειδήσεις https://ift.tt/2LVp51g
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.