Ειδήσεις: 96 θέσεις εργασίας με ΑΣΕΠ στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕ Μακεδονίας

Ειδήσεις
Έκτακτες ειδήσεις τώρα από την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο- Dikaiologitika News 
96 θέσεις εργασίας με ΑΣΕΠ στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕ Μακεδονίας
Jan 4th 2021, 07:40, by nospam@dikaiologitika.gr (Dikaiologitika News)

96 θέσεις εργασίας με ΑΣΕΠ στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΠΕ Μακεδονίας
96 θέσεις εργασίας με ΑΣΕΠ επικουρικού προσωπικού στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ)

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά ενενήντα έξι (96) ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΜ), και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι/ες για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων (βλ. Πίνακα Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους, της εμπειρίας και της ειδικής εμπειρίας τους, οφείλουν να υποβάλλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολήόλα τα απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ' αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387/27-9-2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3706/τ.Β'/04-10-2019) «Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού», δικαιολογητικά.

Δειτε αναλυτικα εδω

Media files:
bd85d0e9b2e0a1155fb2f578aeec5644_XL.jpg (image/jpeg, 0.2 MB)
You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com. By using Blogtrottr, you agree to our policies, terms and conditions.

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions.
Από το Blogger.