Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Πρέβεζας με προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Πρέβεζας με προκήρυξη του ΑΣΕΠ
8 θέσεις εργασίας στη ΔΕΥΑ Πρέβεζας με προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Ανακοινωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα του Ν. Πρέβεζας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, στη γραμματεία της ΔΕΥΑ Πρέβεζας, 1ος όροφος, Λ.Ειρήνης 28, Πρέβεζα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 24/2/2021 έως και 25/2/2021 μέχρι 12:00 το μεσημέρι.

Η προκηρυξη ΕΔΩvia Ειδήσεις https://ift.tt/3dKXbjQ
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.