Θέσεις εργασίας στον δήμο Διονύσου

pexels

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόµων, χρονικής διάρκειας οχτώ (8) µηνών.

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά απευθύνονται στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας, Τµήµα Ανθρωπίνου ∆υναµικού του ∆ήµου ∆ιονύσου (τηλ επικοινωνίας 2312030627-2132030615-2132030609-2132030647) και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση tm.prosopikou@dionysos.gr από σήµερα 23-2-2021 µέχρι και την 24-2-2021 ώρα 14:00.

Η αίτηση συµµετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εµφανίζεται υπογεγραµµένη, µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε εδώ περισσότεραvia Ειδήσεις https://ift.tt/3sjKyAj
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.