Μπορώ να αποδεχθώ άλλη θέση στο Δημόσιο;

φωτογραφία: ΙΝΤΙΜΕ

Τι ισχύει για την αποδοχή διαφορετικής θέσης στο Δημόσιο. Απαντά η Μαριάννα Κατσιάδα, Δικηγόρος- Δημοσιολόγος

Κατ' αρχάς επισημαίνεται ότι με τη διάταξη της παρ.17 του άρ.18 του ν.2190/1994, όπως ισχύει, ορίζεται ότι: «17.Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμίδας, που διορίστηκαν με τις διατάξεις του νόμου αυτού, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασία πλήρωσης θέσεων των φορέων του άρθρου 14 παρ. 1 , με τις διατάξεις του ίδιου νόμου, πριν παρέλθει πενταετία από την ημερομηνία διορισμού τους».

Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι ο εν λόγω περιορισμός δεν υφίσταται εφόσον η αποδοχή της δεύτερης θέσης αφορά σε διορισμό που γίνεται κατόπιν αίτησης που υποβλήθηκε σε διαδικασία πρόσληψης προ της κατάρτισης της υπαλληλικής σχέσης με την πρώτη Υπηρεσία διορισμού. Επομένως δεν υφίσταται κώλυμα συμμετοχής σε διαφορετικές προκηρύξεις εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν αποτελεί κατά το χρόνο συμμετοχής τακτικό υπάλληλο.

Ο ενδιαφερόμενος που ανέλαβε υπηρεσία κατόπιν συμμετοχής του σε προκήρυξη και συνιστά δόκιμο υπάλληλο, έχει τη δυνατότητα να αποδεχθεί τον διορισμό του σε δεύτερη θέση στο δημόσιο, εφόσον σε αυτήν την προκήρυξη συμμετείχε πριν τον διορισμό του.

Σε αυτή την περίπτωση, η αποδοχή εκ μέρους του υπαλλήλου της δεύτερης θέσης συνιστά αυτοδίκαιη παραίτηση από την πρώτη θέση στην οποία είχε ήδη αναλάβει καθήκοντα.

Τα παραπάνω υπαγορεύονται από την παράγραφο 3 του άρθρου 35 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπου προβλέπονται τα εξής:
«Υπάλληλος που κατά παράβαση των διατάξεων των παραπάνω παραγράφων διορίζεται σε δεύτερη θέση και αποδέχεται το διορισμό του θεωρείται ότι παραιτείται αυτοδίκαια από την πρώτη θέση».

Τονίζεται ότι ο υπάλληλος δεν απαιτείται από το νόμο να καταθέσει ξεχωριστή και αυτοτελή αίτηση παραίτησης στην πρώτη- αρχική του υπηρεσία.

Η Μαριάννα Κατσιάδα, Δικηγόρος- Δημοσιολόγος

MARIANNAfrom Όλες οι ειδήσεις https://ift.tt/3gLNO4m
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.