Νέες προσλήψεις στο Δήμο Βόλου - 5 θέσεις εργασίας

Νέες προσλήψεις στο Δήμο Βόλου - 5 θέσεις εργασίας
Νέες προσλήψεις στο Δήμο Βόλου - 5 θέσεις εργασίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :

- Τριών (3) ατόμων κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού και/ή Οικονομικού
- Δύο (2) ατόμων κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού προκειμένου να απασχοληθούν στο Τμήμα Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, για την εκκαθάριση των υποβληθεισών δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ α' βαθμού έως 31-3-2021 σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4764/2020.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν την αίτηση, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά:

με ηλεκτρονικό τρόπο στην διεύθυνση dioikit@volos-city.gr (για τη διευκόλυνση των υποψηφίων θα υπάρχει στην αρχική ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr η σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, σε επεξεργάσιμη μορφή) Τηλ. επικοινωνίας: 24213 53122 & 24213 53130.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε χρόνο προγενέστερο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψής του.

Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας θα αναγράφεται «Αίτηση _ΔΙΝΗΝΑ_ΔΟΥ»
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης στην εφημερίδα δηλ. ξεκινά στις 4/3/2021 και λήγει στις 7/3/2021 και ώρα 23:59.

Η προκηρυξη εδωvia Ειδήσεις https://ift.tt/3bLxkpe
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.