-->

Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης

Τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης

Με ΚΥΑ ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις εκπαίδευσης ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής, η διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής, η συγκρότηση επιτροπής εξετάσεων αλλά και οι υποχρεώσεις φορέων διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων.

Η διδασκόμενη ύλη για την εκπαίδευση του ναυαγοσώστη κολυμβητικής δεξαμενής καλύπτει, τουλάχιστον, την εξεταστέα ύλη του επομένου άρθρου. Η θεωρητική διδασκαλία γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή της Σχολής (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αα) έως και αθ) του άρθρου 3 της παρούσας) και από ιατρό, εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αι) έως και αιε) του άρθρου 3 της παρούσας).

2. Η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας γίνεται από κάτοχο πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου ΙΙ στην αγγλική, ή ισότιμου πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 2740/1999 (Α' 186), αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η προετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών γίνεται από πτυχιούχο Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, με δίπλωμα ειδίκευσης κολύμβησης ή άλλων αθλημάτων υγρού στίβου ή πτυχιούχο αντίστοιχης και ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ή από τον ίδιο τον Διευθυντή της Σχολής.

3. Η εκπαίδευση παρέχεται σε τμήματα που αποτελούνται από είκοσι (20), κατ' ανώτατο όριο, εκπαιδευόμενους. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αα) έως και αθ) του άρθρου 3 της παρούσας διατίθενται τουλάχιστον επτά (7) διδακτικές ώρες. Για τα αντικείμενα των θεματικών ενοτήτων αι) έως και αιε) του άρθρου 3 της παρούσας διατίθενται τουλάχιστον επτά (7) διδακτικές ώρες. Για τη διδασκαλία της ορολογίας στην αγγλική γλώσσα διατίθενται τουλάχιστον δύο (2) διδακτικές ώρες και για την προετοιμασία των αθλητικών δοκιμασιών διατίθενται τουλάχιστον επτά (7) διδακτικές ώρες. Η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί σαράντα πέντε (45) λεπτά.

Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων ναυαγοσωστών κολυμβητικής δεξαμενής

1. Οι απόφοιτοι των σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης δύνανται να εργάζονται ως ναυαγοσώστες κολυμβητικής δεξαμενής εφόσον, προηγουμένως:

α. Κριθούν, ως επιτυχόντες, σε θεωρητικές (γραπτές) και πρακτικές εξετάσεις, στα ακόλουθα αντικείμενα:
αα. Εφόδια κολυμβητικής δεξαμενής και ναυαγοσώστη.
αβ. Χρησιμοποίηση ναυαγοσωστικού εξοπλισμού και των διαφόρων σωστικών μέσων.
αγ. Τρόποι προσέγγισης κολυμβητή.
αδ. Λαβές αποφυγής.
αε. Τρόποι έλξης (ρυμούλκησης) κινδυνεύοντος.
αστ. Απαλλαγή από τα ρούχα εντός του νερού.
αζ. Αντίδραση σε περίπτωση πανικού του κινδυνεύοντος.
αη. Τρόποι διάσωσης κολυμβητή, και ειδικά σε περίπτωση ατόμου με ειδικές ανάγκες.
αθ. Σύνταξη αναφοράς συμβάντος.
αι. Εξέταση κολυμβητή (σφυγμός - αναπνοή κ.λπ.).

Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (Μέθοδος ΚΑΡ.Π.Α). Χρησιμοποίηση φορητού απινιδωτή.
αια. Φυσιολογία πνιγμού.
αιβ. Υποθερμία, κράμπα, λιποθυμία, εξάντληση κολυμβητή, εγκαύματα από τον ήλιο.
αιγ. Χρησιμοποίηση φαρμακευτικού υλικού.
αιδ. Αιμορραγία, επίδεση τραυμάτων, χρησιμοποίηση επιδεσμικού υλικού.
αιε. Συμπτώματα ηλίασης, θερμοπληξίας και αντιμετώπιση αυτών.
αιστ. Ορολογία αντικειμένου στην αγγλική γλώσσα μέσου επιπέδου (Β1).

β. Κριθούν, ως επιτυχόντες, στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή:
βα. Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο και πλάγιο.
ββ. Κολύμβηση πενήντα (50) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο του ενός και μισού λεπτού (1' 30").
βγ. Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών
(3) χιλιόγραμμων, από βάθος τουλάχιστον δυο μέτρων (2) μ.
βδ. Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον δεκαπέντε μέτρων (15) μ.
βε. Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον εικοσιπέντε (25) μ.

2. Οι εξετάσεις και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται από τις Σχολές ή την Ένωση οποτεδήποτε μέσα στη διάρκεια του έτους. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για τη διενέργεια εξετάσεων και αθλητικών δοκιμασιών είναι δύο (2) άτομα. Με μέριμνα εκάστης Σχολής ή Ένωσης, αποστέλλεται στο Υπουργείο Τουρισμού τριάντα ημέρες πριν, συγκεντρωτικός πίνακας του προγράμματος διενέργειας εξετάσεων, όπου αναφέρεται ο τόπος, η ημερομηνία και η ώρα διεξαγωγής αυτών, ο οποίος αναρτάται στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου.

3. Η θεωρητική εξέταση γίνεται με γραπτό τρόπο, στην ελληνική γλώσσα, σε αίθουσα που έχει προκαθορισθεί, κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις. Η θεωρητική εξέταση περιλαμβάνει την εξέταση των υποψηφίων σε ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών/απαντήσεων. Ο αριθμός των ερωτήσεων
ανέρχεται στις τριάντα (30).

4. Κατά την είσοδο των υποψηφίων στον χώρο των εξετάσεων και πριν την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης, διενεργείται με μέριμνα του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 4, έλεγχος ταυτοπροσωπίας αυτών, με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α' 45).

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής φέρει αριθμό ερωτηματολογίων ίσο προς τον αριθμό των παρόντων υποψηφίων, καθένα εκ των οποίων είναι μοναδικό και αφού πραγματοποιηθεί κλήρωση ενώπιον αυτών, διανέμεται σε κάθε έναν υποψήφιο ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο αναγράφεται το όνομά του. Κατόπιν, διανέμει ισάριθμα
έντυπα «φύλλου εξέτασης υποψηφίου», καθένα εκ των οποίων αντιστοιχεί ονομαστικά σε κάθε έναν υποψήφιο.

5. Οι υποψήφιοι επιλέγουν μία εκ των απαντήσεων που δίνονται σε κάθε ερώτημα και αναγράφουν ένα από τα τρία Α ή Β ή Γ κεφαλαία γράμματα της που επέλεξαν, στο φύλλο εξέτασης και δίπλα στον αριθμό κάθε ερωτήματος. Η μη συμπλήρωση του χώρου που αντιστοιχεί στον αριθμό κάθε ερωτήματος με κάποιο από τα προαναφερόμενα γράμματα, λαμβάνεται ως λανθασμένη απάντηση. Αποσβέσεις, διορθώσεις, αποξέσεις ή διαγραφές απαντήσεων, πάνω στο φύλλο εξέτασης, καθιστούν λανθασμένες τις απαντήσεις.

Η θεωρητική εξέταση διαρκεί εξήντα (60) λεπτά της ώρας. Επιτυχών στη θεωρητική εξέταση θεωρείται ο υποψήφιος που έχει απαντήσει σωστά σε είκοσι οκτώ (28), τουλάχιστον, ερωτήσεις. Υποψήφιοι που δεν προσέρχονται προς εξέταση την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα θεωρούνται αποτυχόντες. Η παρουσία εξεταζόμενων, κατά τη διαδικασία της διόρθωσης των φύλλων εξέτασης δεν απαγορεύεται.

Υποψήφιοι που αμφισβητούν το αποτέλεσμα ή ζητούν διευκρινίσεις, παραπέμπονται στο φύλλο εξέτασης που έχει διορθωθεί από την Επιτροπή του άρθρου 4.

6. Όσοι από τους υποψηφίους επιτύχουν στην θεωρητική εξέταση συμμετέχουν στην πρακτική εξέταση και, εφόσον επιτύχουν και σε αυτή, συμμετέχουν και στις αθλητικές δοκιμασίες. Η πρακτική εξέταση και οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται, χωρίς να επιτρέπεται η είσοδος σε άτομα που δεν έχουν σχέση με τις εξετάσεις, σε προκαθορισμένο τεχνητό κολυμβητήριο (πισίνα) κατά τις ορισμένες ημερομηνίες και ώρες και τα αποτελέσματα αυτών καταγράφονται σε ειδικό φύλλο εξέτασης.

Οι υποψήφιοι που αποτυγχάνουν κατά την πρακτική εξέταση, στο αντικείμενο έστω και μίας από τις θεματικές ενότητες αα) έως και αιστ) της παρ. 1 ή έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία της ιδίας παραγράφου θεωρούνται αποτυχόντες. Η βαθμολογία της πρακτικής εξέτασης εκφράζεται με ακέραιους αριθμούς, από μηδέν (0) έως είκοσι (20). Ως βάση επιτυχίας λαμβάνεται ο αριθμός δώδεκα (12).

Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου στην πρακτική εξέταση αποτελείται από το μέσο όρο της βαθμολογίας κάθε μέλους της Επιτροπής και του Προέδρου.

7. Μετά το πέρας των εξετάσεων, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και δυο ημέρες, ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας των υποψηφίων, που υπογράφεται από τον ίδιο και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, με την ένδειξη «ΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΤΥΧΕ» δίπλα σε κάθε όνομα. Σε περίπτωση που, για λόγους ανωτέρας βίας, καταστεί αδύνατη η διενέργεια εξετάσεων στην προκαθορισμένη ημερομηνία, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται την αμέσως επόμενη ημέρα, κατά την οποία οι ανωτέρω λόγοι πάψουν να συντρέχουν. Αίτημα επανεξέτασης μπορεί να υποβληθεί από την επομένη της αποτυχίας τους.

Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επανεξέτασης στις πρακτικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς να επανεξετάζεται στη θεωρητική (γραπτή) εξέταση, εφόσον έχει επιτύχει σε αυτή, μέχρι τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την ημερομηνία της πρώτης αποτυχίας του. Στους επιτυχόντες χορηγείται βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στις εξετάσεις (εφεξής βεβαίωση) από την Επιτροπή διενέργειας των εξετάσεων.

8. Η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης είναι τέσσερα έτη, για τα πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το 45ο έτος ηλικίας. Μετά τη συμπλήρωση των σαράντα πέντε (45) ετών έως και τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών, η βεβαίωση είναι διετούς διάρκειας ενώ μετά τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών έως και τη συμπλήρωση των εξήντα (65) ετών, η βεβαίωση είναι ετήσιας διάρκειας.

Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω και ειδικά για τα τουριστικά καταλύματα με λιγότερα από πενήντα (50) κλίνες ή με βάθος κολυμβητικής δεξαμενής μικρότερο από 1,5 μ., η διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης είναι τέσσερα έτη, ανεξαρτήτως της ηλικίας του εξεταζόμενου. Εντός του τελευταίου, πριν την λήξη της ισχύος της βεβαίωσης, εξαμήνου, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επαναλάβουν το μέρος της θεωρητικής διδασκαλίας που αφορά στην εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών (από ιατρό - εκπαιδευτή πρώτων βοηθειών) και να κριθούν ως επιτυχόντες στις αθλητικές δοκιμασίες του άρθρου αυτού.

Δείτε την ΚΥΑ ΕΔΩ

#ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ #ΚΥΑ #ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ


from Dnews: Τελευταία νέα και ειδήσεις https://ift.tt/foLsSbr
via IFTTT

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.
-->