ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ: ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018


Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι χρήματα που λαμβάνουν οι παραγωγοί επειδή καλλιεργούν συγκεκριμένα προϊόντα που καθορίζονται από την κάθε χώρα με ή χωρίς ελάχιστη απόδοση ή παράδοση προϊόντος. Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις αποτελούν το τμήμα της ΚΑΠ που στοχεύει σε τομείς και προϊόντα με ιδιαίτερα προβλήματα και συνθήκες τέτοιες που καθιστούν αβέβαιη τη συνέχισή τους ενώ από την άλλη έχουν μια σπουδαιότητα για τη χώρα.

Ποια προϊόντα θα ενισχυθούν και με τι ποσό αποτελεί απόφαση του κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε.

Ο προϋπολογισμός που καλύπτει τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αφαιρείται από το συνολικό προϋπολογισμό του πρώτου πυλώνα δηλαδή από τα δικαιώματα και το πρασίνισμα και δεν αποτελεί ξεχωριστό τμήμα.

Οι όροι που πρέπει να γίνουν κατανοητοί και αφορούν αυτές τις ενισχύσεις είναι:

  1. Έκταση αναφοράς: Είναι η έκταση σε εκτάρια που ορίζεται ως στόχος διατήρησης της καλλιέργειας. Με βάση το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο η έκταση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανώτατη έκταση στην οποία καλλιεργήθηκε το προϊόν την τελευταία πενταετία, αλλά μπορεί να είναι μικρότερη.
  2. Αριθμός ζώων αναφοράς (ΜΜΖ): Είναι ο αριθμός των επιλέξιμων για ενίσχυση ζώων που ορίζεται ως στόχος διατήρησης. Με βάση το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο ο αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ανώτατο αριθμό ζώων που πληρούσαν τους όρους επιλεξιμότητας της ενίσχυσης κατά την τελευταία πενταετία αλλά μπορεί να είναι μικρότερος.
  3. Εθνικό χρηματοδοτικό όριο: Είναι το ανώτατο όριο χρημάτων που μπορεί να δαπανηθεί για την κάθε συνδεδεμένη ενίσχυση. Δεν επιτρέπεται καμιά υπέρβαση του ορίου αυτού. Υπάρχει όμως περίπτωση να μην καταναλωθεί όλο το ποσό εάν η συμμετοχή των αγροτών είναι περιορισμένη σε σχέση με το στόχο.
  4. Ενδεικτική τιμή: Είναι το ύψος της ενίσχυσης το οποίο προκύπτει από τη διαίρεση του εθνικού χρηματοδοτικού ορίου προς την έκταση αναφοράς ή τον αριθμό των ζώων αναφοράς. Δεν αποτελεί δεσμευτική τιμή.  Το Κράτος έχει υποχρέωση να κοινοποιεί στους παραγωγούς την ενδεικτική τιμή προκειμένου να γνωρίζουν τι αναμένουν ως στήριξη.
  5. Τελική τιμή ενίσχυσης. Είναι η τιμή που τελικώς πληρώνεται στους παραγωγούς για τις επιλέξιμες εκτάσεις τους ή ζώα. Μπορεί να είναι ίση με την ενδεικτική τιμή ή διαφορετική αναλόγως με τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ενίσχυση. Εάν η συμμετοχή των αγροτών είναι υψηλότερη από το στόχο (έκταση ή αριθμός ζώων αναφοράς) τότε η τελική τιμή θα είναι μικρότερη. Σε αντίθετη περίπτωση η τελική ενίσχυση θα είναι μεγαλύτερη ή ίση με την ενδεικτική τιμή.
  6. Όροι επιλεξιμότητας. Είναι οι προϋποθέσεις που θέτει η χώρα στους παραγωγούς προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκεκριμένη ενίσχυση. Αυτοί οι όροι μπορούν να περιλαμβάνουν διάφορα στοιχεία όπως επιλέξιμες ποικιλίες, ενέργειες του παραγωγού, χαρακτηριστικά ζώων, κλπ. Ο σεβασμός των προϋποθέσεων αυτών είναι προ-απαιτούμενο για την λήψη της ενίσχυσης. Εκτός  από τους ειδικούς όρους, οι παραγωγοί πρέπει να σέβονται και τους γενικούς όρους των άμεσων ενισχύσεων.
  7. Ελάχιστη παράδοση. Αποτελεί την ελάχιστη ποσότητα προϊόντος για να είναι επιλέξιμη η καλλιέργεια/εκτροφή ώστε να λάβει την συνδεδεμένη ενίσχυση.

Ενδεικτικές τιμές συνδεδεμένων ενισχύσεων 2018

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα προϊόντα που καλύπτονται από συνδεδεμένες ενισχύσεις και οι αντίστοιχες ενδεικτικές τιμές.


Περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις ανά προϊόν όπως οι εκτάσεις αναφοράς, το εθνικό χρηματοδοτικό όριο, οι όροι για ελάχιστη παράδοση και οι όροι επιλεξιμότητας παρουσιάζονται στο συνημμένο αναλυτικό πίνακα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

agrolamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.