ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΔΗΜ. ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ


Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου Λαμίας, για ένα έτος, όπως ειδικότερα περιγράφεται στην υπ’ αριθ. 3/2018 μελέτη του Γραφείου Δημοτικού Κυνοκομείου της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33690000-3 Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 50.932,82 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 6% και 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 45.078,00 €, Φ.Π.Α.: 5.854,82 €, κατηγοριών ΦΠΑ 6%: 4,56 € και ΦΠΑ.13%: 5.850,26 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

www.lamia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.