Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στη Λαμία στις 16-22 Σεπτεμβρίου


Εγκρίθηκε από το Δήμο Λαμιέων σήµερα ∆ευτέρα 10 Σεπτεµβρίου η διοργάνωση της εκδήλωσης «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ».

Πιο συγκεκριμένα:

Η «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σηµαντικότερος θεσµός σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για την ̟προαγωγή βιώσιµων ̟ροτύ̟ων κινητικότητας και κατ’ επέκταση για την διαµόρφωση και ανάτυξη ̟περιβαλλοντικού ήθους. Σκοπός των δράσεων ̟που υλοποιούνται το διάστηµα 16 µε 22 Σεπτεµβρίου είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και ̟προώθηση βιώσιµων τρόπων µεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων µετακίνησης στην ̟πόλη τους.

 Κορύφωση των εκδηλώσεων αποτελεί η «Ηµέρα Χωρίς Αυτοκίνητο», κατά τη διάρκεια της οποίας καθορίζονται ειδικές αστικές ζώνες όπου επιτρέπεται η κυκλοφορία µόνο για τους πεζούς, τους ποδηλάτες και τις δηµόσιες συγκοινωνίες.

 Κάθε χρόνο, η «Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας» εστιάζει σε διαφορετικά θέµατα που συνδέονται µε τη βιώσιµη αστική κινητικότητα. Για το 2018, έχει επιλεγεί ως µότο το «Συνδυάζω -Μετακινούµαι!» (Mix and Move!) εστιάζοντας στην πολυτροπικότητα, στη διασύνδεση των µέσων της αστικής µετακίνησης, µε απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ̟ποιότητας ζωής στον αστικό ιστό, µέσω της συνύπαρξης των MMM, των ̟πεζών, των ̟ποδηλάτων και τωνοχηµάτων.

 Στο ̟λαίσιο αυτό, ο ∆ήµος Λαµιέων ̟ρόκειται να συµµετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας και για το έτος 2018 ,δηλώνοντας συµµετοχή µέσω της σχετικής ιστοσελίδας http://www.mobilityweek.eu , και υπγράφοντας του Ευρωπαϊκό Καταστατικό για
την Ευρωπαϊκή Εβδοµάδα Κινητικότητας δια του Νοµίµου Εκπροσώπου του.

Επιπλέον, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πράσινου Ταµείου ,µε την υπ΄ αριθµ. 136.6/2018
(Α.∆.Α.: Ψ8Σ546Ψ844-5Ξ6) απόφασή του, εγκρίνει τη χρηµατοδότηση 12 ∆ήµων, µεταξύ αυτών και του ∆ήµου Λαµιέων, για την ενίσχυση των δράσεών τους, στο ̟λαίσιο της συµµετοχής τους στην εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Εβδοµάδας Κινητικότητας 2018. Η χρηµατοδότηση για το ∆ήµο Λαµιέων ανέρχεται στο ύψος των 10.000,00€ ( τουλάχιστον το 60% των δαπανών αυτών να αφορούν σε µόνιµα έργα και το υπόλοιπο 40% σε σχετικές δράσεις για ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των ̟πολιτών) και θα υλοποιηθεί µέσω του άξονα ̟προτεραιότητας ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ του Χρηµατοδοτικού ̟προγράµµατος ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ και µετά την έγκριση της ΥΑ: «Έγκριση Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ 2018».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.