Στις 19 Σεπτεµβρίου η δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του Δήμου Καμένων Βούρλων


Η δηµόσια τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, του Δήμου Καμένων Βούρλων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στις 19 Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 µ.µ.

Πίνακας θεµάτων ηµερήσιας διάταξης

1. Έγκριση πρακτικών προηγούµενων συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου
Καµένων Βούρλων

2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Αγίου Κων/νου

3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Καµένων Βούρλων

4. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ∆ηµοτικού Παιδικού Σταθµού Μώλου

5. Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2019-2021 για
τον υποτοµέα S1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»

6. Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων, αναµόρφωση και τροποποίηση του προϋπολογισµού, του
ετήσιου σχεδίου δράσης και του τεχνικού προγράµµατος οικονοµικού έτους 2018

7. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών

8. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

9. Παραχώρηση χώρου για λειτουργία «Μονάδας Ενηµέρωσης Παραλαβής ∆ηλώσεων
Ιδιοκτησίας» για Κτηµατογράφηση Φθιώτιδας- Ευρυτανίας / Λειτουργία Μονάδας
Ενηµέρωσης- Παραλαβής ∆ηλώσεων και έγκριση σχεδίου Χρησιδανείου µε το Ν.Π.∆.∆.
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

10. Εξαίρεση ή µη αιγιαλού/ων που βρίσκονται στα όρια του ∆ήµου Καµένων Βούρλων

Οι φάκελοι των θεµάτων θα βρίσκονται στο γραφείο του Προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου κ. Πλατανιά Ιωάννη, προς ενηµέρωση των Συµβούλων 

www.dimos-kamenon-vourlon.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.