Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλίο Αμφίκλειας - Ελάτειας στις 24 Σεπτεμβρίου


Η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας, θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Κάτω Τιθορέας την 24η του μήνα Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ.  

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1) Περί έγκρισης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ" . Εισηγητής Καρούμπης Ευστάθιος

2) Περί υποβολής αίτησης στήριξης της πράξης που αφορά το έργο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΟΦΙΤΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ" προϋπολογισμού 277.000 € (αρ. μελέτης 10/2018) στην με αρ. πρωτ. 63ΔΠ/11-05-2018 πρόσκληση, με Κωδικό: 19.2.4.1_1 / M173358359 της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΟΤΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 "Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER", Υπομέτρο 19.2: "Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα" του ΠΑΑ 2014-2020 και εξουσιοδότηση Δημάρχου για κάθε απαιτούμενη σχετική ενέργεια.Εισηγητής Ε. Καρούπμης

3) Περί υποβολής αίτησης στήριξης της πράξης που αφορά το έργο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΛΑΤΕΙΑΣ" προϋπολογισμού 240.000 € (αρ. μελέτης 11/2018) στην με αρ. πρωτ. 63ΔΠ/11-05-2018 πρόσκληση, με Κωδικό: 19.2.4.1_1 / M173358359 της Ομάδας Τοπικής Δράσης ΟΤΔ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 "Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER", Υπομέτρο 19.2: "Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα" του ΠΑΑ 2014-2020 και εξουσιοδότηση Δημάρχου για κάθε απαιτούμενη σχετική ενέργεια.Εισηγητής Ε. Καρούμπης

4) Περί δέσμευσης ένταξης της πράξης που αφορά το έργο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΟΦΙΤΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ" στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας όταν αυτό εκπονηθεί σύμφωνα με την έκθεση σκοπιμότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας.Εισηγητής Ε. Καρούμπης

5) Περί δέσμευσης ένταξης της πράξης που αφορά το έργο "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΕΛΑΤΕΙΑΣ" στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας όταν αυτό εκπονηθεί σύμφωνα με την έκθεση σκοπιμότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εισηγητής Ε. Καρούμπης

6) Περί έγκρισης μελέτης του έργου "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ", προϋπολογισμού 525.000 € (αρ. μελέτης 13/2018) τροποποίησης τεχνικού προγράμματος και τρόπου εκτέλεσης.Εισηγητής Ε. Καρούμπης

7) Περί υποβολής αιτήματος ένταξης της πράξης που αφορά το έργο "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ" προϋπολογισμού 525.000 € (αρ. μελέτης 13/2018) στην Πρόσκληση IV του Υπουργείου Εσωτερικών  στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ" στον άξονα προτεραιότητας "Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας" με τίτλο: "Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις" και εξουσιοδότηση Δημάρχου για κάθε απαιτούμενη σχετική ενέργεια.Εισηγητής Ε. Καρούμπης

8) Περί δέσμευσης ένταξης της πράξης που αφορά το έργο "ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ" στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας όταν αυτό εκπονηθεί σύμφωνα με την έκθεση σκοπιμότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας.Εισηγητής Ε. Καρούμπης

9) Περί  απευθείας αγοράς ακινήτου  επί της οδού Κηφισσού (παλαιού κινηματογράφου ιδιοκτησίας Καρανάσιου) ως μοναδικό κατάλληλο στην Τ.Κ. Κάτω Τιθορέας. Εισηγητής  Δήμαρχος

10) Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  "ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ". Εισηγητής Ε. Καρούμπης

11) Περί διαγραφής  χρεών σύμφωνα με το Ν.3463/06. Εισηγήτρια Α. Στιβακτή

12) Περί διαγραφής  χρεών σύμφωνα  με το Ν.4368/16 . Εισηγήτρια Α. Στιβακτή

13) Περί καθορισμού τελών ύδρευσης-αποχέτευσης για πολίτες ειδικών κατηγοριών. Εισηγήτρια Α. Στιβακτή

14) Περί έγκρισης και διάθεσης πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ. Κ. Μοδίου. Εισηγητής Πρόεδρος

15) Περί έγκρισης και διάθεσης και ψήφισης πίστωσης για επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ. Κ. Μοδίου στην οικία Παναγιωτόπουλου. Εισηγητής Πρόεδρος

16) Περί εξειδίκευσης πιστώσεων προϋπ/σμού οικ. έτους 2018. Εισηγήτρια Α. Στιβακτή

17) Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών, υπηρεσιών . Εισηγήτρια Α. Στιβακτή

18) Περί  έγκρισης διενέργειας και καθορισμού  τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ¨ .Εισηγητής Δήμαρχος

www.dimos-amfiklias-elatias.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.