Ενημέρωση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στη Φθιώτιδα


Η Ευρυτανία & η Φθιώτιδα στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Κτηματογράφηση για την δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας.

Την περίοδο αυτή εκτελούνται προπαρασκευαστικές εργασίες και δημιουργείται η υποδομή για την υποδοχή των δηλώσεων ιδιοκτησίας, η υποβολή των οποίων αναμένεται να αρχίσει εντός του 2018.

Τρόπος υποβολής δήλωσης

Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στα Γραφεία Κτηματογράφησης που θα λειτουργήσουν στην Λαμία και στο Καρπενήσι και ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής που προσφέρεται από την ιστοσελίδα https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ».

Στις έδρες των υπολοίπων ΟΤΑ της περιοχής (εκτός Λαμίας και Καρπενησίου), την περίοδο υποβολής δηλώσεων, θα λειτουργήσουν τοπικές μονάδες ενημέρωσης των πολιτών και ελέγχου της πληρότητας των προς υποβολή δηλώσεων και δικαιολογητικών.

Για ακίνητα που βρίσκονται σε διαφορετικές Τοπικές Κοινότητες υποβάλλονται ξεχωριστές δηλώσεις.

Προθεσμίες : Το στάδιο υποβολής των δηλώσεων ιδιοκτησίας διαρκεί τρεις (3) μήνες για τους κατοίκους Εσωτερικού και έξι (6) μήνες για τους κατοίκους Εξωτερικού και για το Ελληνικό Δημόσιο.

Πληροφορίες : για την περίοδο λειτουργίας των Γραφείων Κτηματογράφησης παρέχονται στην τηλεφωνική γραμμή 1015 καθώς και στην ιστοσελίδα του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ» (www.ktimatologio.gr) και της Αναδόχου Κ/Ξ (www.ktimatologio.net)

Ποιοι υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στο Κτηματολόγιο

Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι κάτοικοι Εξωτερικού που έχουν δικαιώματα (κυριότητα πλήρη και ψιλή), επικαρπία, οίκηση, δουλεία (διόδου, άρδευσης κλπ.) επί ακινήτων της περιοχής κτηματογράφησης, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση ιδιοκτησίας στον φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Η υποβολή δήλωσης είναι προϋπόθεση για οποιαδήποτε μελλοντική μεταβίβαση των ακινήτων και για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Για τα προσωπικά στοιχεία:

-Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

-Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του δηλούντος ( π.χ. Ε9, εκκαθαριστικό, λογαριασμός ΔΕΗ κλπ).

-Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (εφόσον αυτός που προσκομίζει τη δήλωση δεν είναι ο κάτοχος του δικαιώματος) και δελτίο ταυτότητας του κομιστή.

Για για την τεκμηρίωση του δικαιώματος:

-Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας (π.χ. συμβόλαιο, παραχωρητήριο, κλπ.).

-Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού μεταγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο.

-Τοπογραφικό διάγραμμα ή άλλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν η θέση και τα όρια του ακινήτου, όπως Πίνακα συντεταγμένων ή Εκτύπωση από την υπηρεσία θέασης ορθοφωτογραφιών https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Orthophotographs_Page.aspx


Ιδιοκτησίες χωρίς τίτλους – Έκτακτη χρησικτησία

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης εφόσον αποδεικνύεται η διαρκής νομή και κατοχή του ακινήτου για 20 συνολικά έτη με δύο

τουλάχιστον έγγραφα, όπως: δικαστική απόφαση, ένορκη βεβαίωση, προσύμφωνο, Ε9, οικοδομική άδεια, έγγραφο χορήγησης επιδότησης, βεβαίωση ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, αποδείξεις εξόδων, κλπ.

Κληρονομιές

Σε περίπτωση κληρονομικών δικαιωμάτων για τα οποία δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής δήλωσης με προσκόμιση, κατά περίπτωση:

Κληρονομιά με διαθήκη

Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Πρακτικό Δημοσίευσης Διαθήκης, Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας.

Κληρονομία χωρίς διαθήκη

Τίτλο του κληρονομουμένου (αν υπάρχει), Ληξιαρχική πράξη θανάτου, Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας.

Τα πιστοποιητικά αυτά, για θανάτους μετά από την 1/3/2013 εκδίδονται μόνο από το Ειρηνοδικείο, ενώ για θανάτους πριν από την 1/3/2013 εκδίδονται και από το Πρωτοδικείο.

Τέλος Κτηματογράφησης

-Για κάθε δικαίωμα στις αστικές περιοχές ο δικαιούχος καταβάλλει τέλος κτηματογράφησης ύψους 35€.

-Για βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, κλπ.) που είναι οριζόντιες ιδιοκτησίες με χιλιοστά, το τέλος ανέρχεται στα 20€.

-Για τα αγροτεμάχια οφείλεται τέλος 35€ για τα δύο πρώτα εξ’ αυτών της κάθε δήλωσης ανά Τοπική Κοινότητα. Για τα πέραν των δύο αγροτεμαχίων ανά δήλωση δεν οφείλεται τέλος.

Προετοιμασία για την υποβολή δήλωσης

Προκειμένου οι δικαιούχοι να προλάβουν την τρίμηνη και εξάμηνη αντίστοιχα προθεσμία υποβολής δήλωσης θα πρέπει άμεσα να:

-Συγκεντρώσουν τους τίτλους σε απλά φωτοαντίγραφα και, αν χρειάζεται, τα δικαιολογητικά κληρονομιάς ή χρησικτησίας.

-Συγκεντρώσουν τα υπάρχοντα τοπογραφικά και να συντάξουν νέα, αν το κρίνουν απαραίτητο.

-Εντοπίσουν τα χωρίς κατάλληλα τοπογραφικά γεωτεμάχια (οικόπεδα και αγροτεμάχια) στο Google. Αν δεν μπορούν χρειάζεται επί τόπου επίσκεψη, ενδεχομένως με οριοδείκτη, και ίσως σύνταξη τοπογραφικού ή την αποστολή στίγματος με κινητό μέσω της εφαρμογής telektima του Αναδόχου.

Έντυπα, οδηγίες συμπλήρωσης και υποδείγματα

Έντυπα δήλωσης, οδηγίες συμπλήρωσης και υποδείγματα συμπλήρωσης δηλώσεων μπορεί ο ενδιαφερόμενος δικαιούχος να προμηθευτεί:

-Από τα Γραφεία Κτηματογράφησης

-Από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
http://www.ktimatologio.gr/cadastralsurvey/Pages/Kgcwbcv5d1GNBJFO.aspx
http://www.ktimatologio.net


Ανάδοχος Κ/Ξ: ΚΤΗΜΑ 16Γ - (ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.&ΓΕ. - ΝΤΑΪΛΙΑΝΗ Α.)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.