Ένωση Συλλόγων Γονέων Λαμίας: Μέχρι και σήμερα τίποτα δεν εφαρμόζεται στη λειτουργία κλειστών και ανοικτών αθλητικών χωρών - γυμναστήριων του Δήμου Λαμιέων


ΑΔΑ : 7ΜΒ1ΩΛΚ-ΤΨ4

Κατά την Απόφαση 6 (3ης Συν. Ε.Π.Ζ. 2018) της ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ και κατά την ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΘΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ Ν. 1566/1985 ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡ. 3 ΦΕΚ. 167, που αφορούν τα ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ. 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ!!!

Γ) Τα σχολικά γυµναστήρια παραχωρούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 41 παρ. 3 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985), όπως ισχύει κατά τη σύνταξη του παρόντος, η δε
διαδικασία παραχώρησης περιλαµβάνει τα ακόλουθα κατά σειρά βήµατα:

i. Αίτηση από τον ενδιαφερόµενο φορέα προς τη Σχολική Επιτροπή του ∆ήµου στην οποία υπάγονται (Πρωτοβάθµιας ή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης), για την παραχώρηση σχολικών
χώρων, η οποία κοινοποιείται στον ∆ιευθυντή της Σχολικής µονάδας που ανήκει το γυµναστήριο και στο Τµήµα Αθλητισµού της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης, Πολιτισµού & Αθλητισµού του ∆ήµου.

ii. Εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής.

iii. Υποβολή φακέλου της αίτησης µε τη σχετική εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής από το
∆ιευθυντή του Σχολείου στη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας για έκφραση γνώµης.

iv. Σύµφωνη γνώµη της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας.

v. Εισήγηση του δηµάρχου ή του ασκούντος τη σχετική αρµοδιότητα αντιδηµάρχου στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση παραχώρησης του σχολικού χώρου, συνοδευόµενη µε όλες τις παραπάνω εισηγήσεις.

vi. Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγκρισης παραχώρησης του σχολικού χώρου (η οποία διαλαµβάνει τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραχώρησης).

Τον εβδοµαδιαίο προγραµµατισµό των προπονήσεων εισηγείται στη Σχολική Επιτροπή το Τµήµα Αθλητισµού του ∆ήµου (αρµόδια Υπηρεσία), ως ειδική Υπηρεσία για την κατάρτιση ανάλογων προγραµµάτων και αναλαµβάνει να ελέγχει την ορθή εφαρµογή του.

Ένωση Συλλόγων Γονέων Λαμίας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.