Αύριο Δευτέρα η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού - Δείτε τα θέματα


Η 20η τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δομοκού θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Μουσών 1),  την 29η του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο:       Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Γενικών Υπηρεσιών {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 2ο:       Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στην πρόσκληση I του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I" τίτλος δράσης "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Δομοκού". {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 3ο:       Ανάκληση της αρ. 146/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και  εκ νέου Αποδοχή  Ένταξης Πράξης του Δήμου Δομοκού (Ν. Φθιώτιδας) στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,  στο  πλαίσιο  της  Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 4ο:       Έγκριση 6ης παράτασης εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση αγροτικού δρόμου από Τ.Κ. Γαβρακίων έως ιδιοκτησία Σπέντζου" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 5ο:       Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου "Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Θαυμακού Δήμου Δομοκού" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 6ο:       Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση και εκσυγχρονισμός συνθηκών άρδευσης αρδευτικού έργου Τ.Κ. Σοφιάδας Δήμου Δομοκού" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 7ο:       Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Δομοκού στην πρόσκληση IV του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι" τίτλος δράσης "Βελτίωση αγροτικού δρόμου Μαντασιάς - Φυλιαδώνας Δήμου Δομοκού" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 8ο:       Έγκριση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου Δομοκού στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕΠ) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), για προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου LED και για το ποσό των 1.264.777,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (1.568.323,48€ με ΦΠΑ) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 9ο:       Έγκριση της αριθμ. 107/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου Δομοκού, σχετικά με αγορά αναλωσίμων  για το φωτοτυπικό μηχάνημα του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή (Σχετ.: Η αριθμ. 4/2018 απόφαση του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 10ο:    Έγκριση της αριθμ 106/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού σχετικά με την αγορά πετρελαίου θέρμανσης για το Κληροδότημα Κ.Α. Υφαντή (Σχετ.: Η αριθμ. 3/2018 απόφαση του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 11ο:    Έγκριση της αριθμ. 105/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού που αφορά στον Απολογισμό οικ. ετών 2014, 2015, 2016, 2017 του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή και έγκριση δαπάνης δημοσίευσης αυτών (Σχετ.: Η αριθμ. 2/2018 απόφαση του Κληροδοτήματος Κ.Α. Υφαντή) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 12ο:    Έγκριση της αριθμ. 114/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού που αφορά στον "Καθορισμό τέλους άρδευσης στην Τ.Κ. Σοφιάδας (Ανοιχτό Δίκτυο)" (Σχετ.: Η αριθμ. 1/2018 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Σοφιάδας) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 13ο:    Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης  που αφορά στην ανάδειξη της ιστορίας του Δήμου Δομοκού (από 1 έως 3 Δεκεμβρίου 2018) - Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Φράγκος Ιωάννης}

Θέμα 14ο:    Έγκριση της αριθμ. 7/2018 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ.  Ξυνιάδας που αφορά στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης του χώρου του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ξυνιάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Απανταχού Ξυνιαδιωτών {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Κόγιας Γεώργιος}

Θέμα 15ο:    Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών συλλόγων του Δήμου Δομοκού {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 16ο:    Εγγραφή νηπίων στον Παιδικό σταθμό Δομοκού για το Σχολικό έτος 2018-2019 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκανίδης Ιωάννης}

Θέμα 17ο:    Έγκριση διακοπής φιλοξενίας νηπίου από τον Παιδικό Σταθμό Δομοκού για το Σχολικό Έτος 2018-2019 {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκανίδης Ιωάννης}

Θέμα 18ο:    Ορισμός Προέδρου και Εκπροσώπου των Παραγωγικών Τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Δομοκού. {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Γκανίδης Ιωάννης}

Θέμα 19ο:    Λήψη απόφασης περί διατήρησης, απομάκρυνσης ή μετατόπισης κενωθέντος περιπτέρου στην Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου (Σχετ.: Η αριθμ. 9/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 20ο:    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών (Σχετ.: Η αριθμ. 10/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 21ο:    Έγκριση δαπάνης σχετικά με την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Μακρολιβάδου {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 22ο:    Έγκριση δαπάνης σχετικά με την επέκταση δημοτικού φωτισμού στην Τ.Κ. Εκκάρας {Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Αυγέρης Αθανάσιος}

Θέμα 23ο:    Έγκριση μηνιαίων στοιχείων Εσόδων-Εξόδων μηνών Μαΐου και Ιουνίου οικ. έτους 2018 (Σχετ.: Η αριθμ. 96/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 24ο:    Έγκριση Απολογισμού εσόδων και εξόδων του ΝΠΔΔ "Αθλητικός και Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Δομοκού" για το οικ. έτος 2017 (Σχετ.: Η αριθμ. 15/2018 απόφαση του "Αθλητικού και Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Δομοκού" {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

Θέμα 25ο:    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και 9η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 (Σχετ.: Η αριθμ. 108/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δομοκού) {Εισηγητής: κ. Δήμαρχος}

www.domokos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.