Την Τρίτη 8 Ιανουαρίου η 1η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων για το 2019


Συνεδριάζει την Τρίτη 8 Ιανουαρίου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων για το 2019.

Δείτε τα θέματα:

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 78206 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ: ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙ, ΜΕ Κ.Α. 30.7334.0011

Θέμα: ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 76112,2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΛΑΜΙΑΣ – ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»

Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019

www.lamia.gr
Από το Blogger.