Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια 2 οχημάτων


Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια «Μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Λαμιέων», προϋπολογισμού 319.000,00 ευρώ, μαζί με ΦΠΑ 24%.

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής: Δήμος Λαμιέων, Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τ.Κ.:35131, Λαμία, Τηλ.:22313-51045/51033, fax:22313-51045, e-mail:grprom@lamia-city.gr, Ιστοσελίδα: www.lamia.gr. Πληροφορίες Χαΐλης Κ., Πατρινός Φ. Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου, ενώ αυτά δεν θα διανέμονται από την Υπηρεσία.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια:
  • Αυτοκινούμενο απορροφητικό σάρωθρο (καινούργιο και αμεταχείριστο), ενιαίου τύπου-κατασκευής (Compact), με κάδο απορριμμάτων γεωμετρικής χωρητικότητας τουλάχιστον 4,0m3 (Κυβικά μέτρα) και ωφέλιμης χωρητικότητας τουλάχιστον 3,7m3 (Κυβικά μέτρα) σύμφωνα με το EN 15429-1, πετρελαιοκίνητο (Diesel), τεχνολογίας στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (intercooler), νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, και ισχύ κινητήρα τουλάχιστον 150 HP.
  • Όχημα πολλαπλών χρήσεων μεταχειρισμένο, με ημερομηνία έκδοσης της αρχικής άδειας κυκλοφορίας το πολύ πέντε έτη (κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης), πετρελαιοκίνητο (Diesel), τεχνολογίας στροβιλοσυμπιεστή καυσαερίων (turbo) με ψύξη αέρα υπερπλήρωσης (intercooler), νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6, με μόνιμη τετρακίνηση (4x4), και ισχύ κινητήρα τουλάχιστον 150 HP.
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Α. Αυτοκινούμενο απορροφητικό σάρωθρο & Β. Όχημα πολλαπλών χρήσεων μεταχειρισμένο.

Προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά είτε για όλα, είτε για μεμονωμένο τμήμα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 180 ημέρες (εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου) από την υπογραφή της για το απορροφητικό σάρωθρο και σε 60 ημέρες (εξαιρουμένου του μηνός Αυγούστου) από την υπογραφή της για το όχημα πολλαπλών χρήσεων.

Εγγύηση συμμετοχής 1% του προϋπολογισμού της μελέτης, χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 2573,00€, εφ’ όσον ο προσφέρων συμμετέχει για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλως για το συγκεκριμένο τμήμα για τα οποία θα υποβάλλει προσφορά, ήτοι ομάδα: Α.1573,00€, Β.1000,00€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει μέχρι 08/12/2019.

Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 08/03/2019, Ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών: 14/03/2019 και ώρα 10:30 π.μ.,

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου, στη διεύθυνση: www.lamia.gr. Η προκήρυξη θα καταχωρηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ ενώ περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr), στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και θα δημοσιευθεί μία φορά στον Ελληνικό Τύπο, (1 εβδομαδιαία και 2 ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες του Νομού Φθιώτιδας). Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.