Η 24η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων την Τρίτη 18 Ιουνίου


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 18η του μηνός Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 23 / 11-6-2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Θέμα 2ο : ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡ.  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΜΕ Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 81695 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΥΠΑΤΗΣ»

Θέμα 3ο : ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Θέμα 4ο : ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Θέμα 5ο : EΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 3ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ( ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ»

www.lamia.gr
Από το Blogger.