ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 21 ατόμων με ΣΟΧ στον Δήμο Νέας Προποντίδας

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 21 ατόμων με ΣΟΧ στον Δήμο Νέας Προποντίδας

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για την πρόσληψη 21 ατόμων με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου στον Δήμο Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής. 

Πιο συγκεκριμένα, ανακοινώνεται η πρόσληψη είκοσι ένα (21) ατόμων, καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού (Δημοτικό Ωδείο Νέας Προποντίδας και Καλλιτεχνικών Τμημάτων) και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα. Οι εν λόγω προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ

Τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση σε ένα (1) μόνο κωδικό θέσης. Μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην Ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
3. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα με το γνωστικό αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με το οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης.
5. Για τις περιπτώσεις: α) Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας β) Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας γ) ατομική αναπηρία, αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τα οποία θα αποδεικνύεται η αντίστοιχη ιδιότητα.
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
- Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
- Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
- Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.

Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό αντικείμενο οργάνου ή υποχρεωτικού μαθήματος.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξηvia Ειδήσεις | Live News https://ift.tt/2ZKwuWK
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.