Προσλήψεις ειδικών συμβούλων στον δήμο Αθηναίων

Προσλήψεις ειδικών συμβούλων στον δήμο Αθηναίων

Προσλήψεις επτά (7) Ειδικών Συµβούλων µε Σύµβαση Εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου.

Προϋποθέσεις και καθήκοντα

1. Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Περιβάλλοντος και ∆ιαχείρισης της Καθηµερινότητας, Ενέργειας και Βιώσιµης Ανάπτυξης του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολιτικών Μηχανικών.

2.Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Εκπαίδευσης και Υλοποίησης εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραµµάτων του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Παιδαγωγικών Επιστηµών, Επιστήµων Πληροφορικής, Επιστηµών Αθλητισµού και Φυσικής Αγωγής.

3.Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Προβολής, Επικοινωνίας και Εξωστρέφειας των δράσεων του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ∆ηµοσίων Σχέσεων, ∆ηµοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε., Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Πολιτικών Επιστηµών.

4.Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα ∆ιαχείρισης, Συντήρησης, ∆ιαφύλαξης και Ανάπτυξης της Περιουσίας του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Θετικών Επιστηµών, Οικονοµικών Σπουδών.

5.Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Εσωτερικής Οργάνωσης και ∆ιοικητικής ∆ιάρθρωσης του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Πολιτικών Επιστηµών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης.

6.- Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα Τεχνικών Έργων και Υποδοµών του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: Πολιτικός Μηχανικός, Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός.

7.- Με καθήκοντα παροχής συµβουλών για θέµατα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων του Γραφείου ∆ηµάρχου και του ∆ήµου Αθηναίων. Ο/η ενδιαφερόµενος/η για τη θέση αυτή πρέπει να κατέχει πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισοδύναµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής σε ένα από τα παρακάτω γνωστικά αντικείµενα: ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ∆ιεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστηµών. Β. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τη δηµοσίευση της παρούσας δια του τύπου, σχετική αίτηση, µε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους: 

Σχετική Αίτηση στην οποία να προσδιορίζεται µε σαφήνεια για ποια εκ των ανωτέρω προκυρησσοµένων θέσεων ειδικού συµβούλου ενδιαφέρονται (1 έως 7)

Πτυχίο ή ∆ίπλωµα της ηµεδαπής ή ισότιµο τίτλο ή δίπλωµα της αλλοδαπής (αντίγραφο ή πρωτότυπο για την ηµεδαπή, τίτλους αναγνώρισης ή ισοτιµίας για την αλλοδαπή). 

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.

Πτυχίο καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας σε φωτοαντίγραφο επίσηµα επικυρωµένο.

Βιογραφικό σηµείωµα ή οποιοδήποτε έγγραφο που να τεκµηριώνει την ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε το αντικείµενο των καθηκόντων.

Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού (άρθρα 11 έως και 17 του Ν.3584/2007).

Τα παραπάνω θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του ∆ήµου µας, Λιοσίων 22, 2ος όροφος, Τµήµα Πρωτοκόλλου, ∆ιεκπεραίωσης και Αρχείων και θα απευθύνονται στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου ∆υναµικού, (Λιοσίων 22, Αθήνα, ΤΚ 10438) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να αποσταλούν διά συστηµένης επιστολής. Γ.

Οι ενδιαφερόµενοι, εκτός από τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται παραπάνω, πρέπει να διαθέτουν και τα γενικά προσόντα διορισµού σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των άρθρων 11-14 ΚΚ∆ΚΥ και να µη συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κωλύµατα των άρθρων 15-17 ΚΚ∆ΚΥ.

Το έργο του Ειδικού Συµβούλου είναι ασυµβίβαστο µε την άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος. ∆. Η παρούσα γνωστοποίηση θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια εφηµερίδα και θα αναρτηθεί: α) στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου µας, β) στο διαδικτυακό τόπο «∆ιαύγεια» και γ) στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αθηναίων.via Ειδήσεις | Live News https://ift.tt/2LCDGKB
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.