Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων


Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στην οδό Αινιάνων 6, την 30η του μηνός Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑΤΑ

Θέμα 1ο Εκλογή εκπροσώπων του Δ.Σ. στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 2ο Έγκριση Ίδρυσης Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 2500 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 3ο Ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Λαμίας».
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 4ο Ορισμός εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως μετόχου, στην Γενική  Συνέλευση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση.
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 5ο Ανάκληση υπ.αριθ.319/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα :  «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 6ο Ορισμός μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ».
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 7ο Τροποποίηση του καταστατικού της κοινωφελούς επιχείρησης με την   επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». Κωδικοποίηση του Καταστατικού.
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 8ο Ανάκληση υπ.αριθ.320/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ( ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)».
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 9ο Ορισμός μελών και συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαμιέων με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ( ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Ρ)».
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 10ο Τροποποίηση των παρ.2 και 9 του «Άρθρου μόνον» της συστατικής πράξης της «ΔΕΥΑΛ» και εναρμόνιση στις διατάξεις : α) του άρθρου 1 περί «Σύστασης –Αντικείμενο»  Ν.1069/80 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4483/2017 [ΦΕΚ Α΄107/2017]  και β) του άρθρου 3 Ν.1069/80 περί «Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης»  όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4604/2019 [ΦΕΚ Α΄50/2019] τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ.2 του άρθρου 6 του Ν.4623/19 [ΦΕΚ Α΄134/2019] και την παρ.6Α του άρθρου 10 του Ν.4625/2019 [ΦΕΚ Α’ 139].
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 11ο Εκλογή εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) του Δήμου Λαμιέων, ως εταίρου, στην Γενική  Συνέλευση της  αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Περιφερειακή Ενωση Στερεάς Ελλάδας για τον Θερμαλισμό-Αειφορία-Πολιτισμό» και σε κάθε Γενική Συνέλευση, για τη δημοτική περίοδο από  01/09/2010 έως 31/12/2023.
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 12ο Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Πολιτιστικής και Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Λαμιέων.
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 13ο Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Κυκλοφοριακού
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 14ο Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ονοματοθεσίας
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 15ο Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Πολεοδομίας–Χωροταξίας.
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 16ο Εκλογή εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων, ως εταίρου  στην Γενική  Συνέλευση της  αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας της αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες», για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και σε κάθε Γενική Συνέλευση, για τη δημοτική περίοδο από  01/09/2010 έως 31/12/2023.
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 17ο Εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση  (με τους αναπληρωτές τους) του Δήμου Λαμιέων, ως εταίρου, στο «Κέντρο Υποστήριξης και Παροχής Υπηρεσιών για άτομα με αναπηρίες», για τη δημοτική περίοδο από  01/09/2010 έως 31/12/2023.
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 18ο Εκλογή εκπροσώπου (με τον αναπληρωτή του) του Δήμου Λαμιέων,  στο Δίκτυο με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 40-45» και με τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΑ».
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 19ο Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της υπό του άρθρου 14 παρ.3 εδαφίου α΄ και β’  του υπ.αριθ. 8/1979 Κανονισμού «Περί Ναών και Ενοριών (ΦΕΚ Α’  1/198)» «ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΞΗΡΙΩΤΙΣΣΑΣ», για τη δημοτική περίοδο από  01/09/2010 έως 31/12/2023.
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 20ο Ορισμός δύο (2) δημοτικών συμβούλων, ως μελών της τριμελούς επιτροπής αποσφράγισης κιβωτιδίων (παγκαριών) των μη ενοριακών ναών των Κοιμητηρίων του Δήμου, για τη δημοτική περίοδο από  01/09/2010 έως 31/12/2023.
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 21ο Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Λαμιέων  (άρθρο 76 Ν.3852/2010)»
Εισηγητής Δήμαρχος


ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

Θέμα 22ο Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας – Έγκριση σύστασης Δημοτικής Αστυνομίας
Εισηγητής Δήμαρχος – Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής


Θέμα  23ο Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 254/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της χρηματοδότησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας» προϋπολογισμού 1.796.641,00 €.
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 24ο Αποδοχή της απόφασης ένταξης και χρηματοδότησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Λαμίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 25ο Τροποποίηση της με αρ. 452/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Κατ’ εξαίρεση εφαρμογή πενθήμερης εργασίας & λειτουργίας σε 24ωρη βάση υπαλλήλων Δ/νσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων»
Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης


Θέμα 26ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την υλοποίηση της Πράξης «ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020
Εισηγητής Αντιδήμαρχος  κ. Σωτήριος Κουτσοβέλης


ΘΕΜΑΤΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ


Θέμα 27ο Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου   τρέχοντος έτους και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 28ο Kαθορισμός τελών άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2018
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 29ο Έγκριση   χορήγησης   βραβείων   αριστείας  μαθητών  3ου ΓΕΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΕΙΟΥ – «κληροδότημα  Κ. Μουστάκα»-αυτοτελούς   διαχείρισης
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 30ο Περί «Διαγραφής οφειλών από πρόστιμα ΚΟΚ (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 31ο Περί «Διαγραφής χρεών οφειλετών του Δήμου (περίπ.1δ άρθρο 174 Ν.3463/06)
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 32ο Περί επιβολής προστίμου λόγω παράνομης υπαίθριας διαφήμισης
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 33ο Έγκριση οριστικών πρωτόκολλων παραλαβής που αφορούν σε παροχές γενικών υπηρεσιών
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 34ο Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης  63  στρεμμάτων περίπου στην θέση «Μεγάλο Στενό» της Τ.Κ. Ροδωνιάς  με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 35ο Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης  15  στρεμμάτων περίπου στην θέση «Λογγά» της Τ.Κ. Ροδωνιάς  με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 36ο Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης  29  στρεμμάτων στην θέση «Σχολικό» του οικισμού Καρυάς της Τ.Κ. Ροδωνιάς  με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 37ο Εκμίσθωση αγροτεμαχίων συνολικής  έκτασης  63 στρεμμάτων (πρώην σχολικός κλήρος)  στην Τοπ. Κοινότητα Φραντζή  με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 38ο Εκμίσθωση δύο αγροτεμαχίων στην θέση «Γιούρτια» και στην θέση «Κατσαρά» της  Τ.Κ. Λειανοκλαδίου  με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 39ο Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης έκτασης  109  στρεμμάτων περίπου στην θέση «Ντρόλια-Νταούλια» της Τ.Κ. Ανθήλης  με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία
Εισηγητής Δήμαρχος


ΘΕΜΑΤΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Θέμα 40ο Αποστολή κατάστασης καλλιτεχνικού προσωπικού έτους 2019-2020 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα


Θέμα 41ο Καθορισμός διδάκτρων – παροχών του Δημοτικού Ωδείου Λαμίας , για το σχολικό έτος 2019-2020
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα


Θέμα 42ο Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος


Θέμα 43ο Τροποποίηση Συστατικής Πράξης Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος


ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ


Θέμα 44ο Συστέγαση γ΄ και δ΄ παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός


Θέμα 45ο Ένταξη του ∆ήµου Λαμιέων στο Ελληνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων του  Π.Ο.Υ. (WHO Hellenic Healthy Cities Network). Έγκριση Καταστατικού, ορισµός εκπροσώπων και Συντονιστικής Επιτροπής
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός


Θέμα 46ο Συγκρότηση και ορισμός μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Δήμου Λαμιέων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός


Θέμα 47ο Επανασύσταση επιτροπής ισότητας των φύλων
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Στασινός


Θέμα 48ο Τροποποίηση σύστασης πενταμελούς επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Λαμιέων» της πράξης «Δομές Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων » με κωδικό MIS 5002102.
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζούφλας


Θέμα 49ο Τροποποίηση σύστασης πενταμελούς επιτροπής Διαχείρισης του Υποέργου 2 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων» της πράξης ‘Δομές Παροχής Βασικών  Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαμιέων με κωδικό MIS 5002102»
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζούφλας


Θέμα 50ο Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 219/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου λόγω αλλαγής του χρονικού σημείου λήξης της παράτασης λειτουργίας της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαμιέων» με κωδικό ΟΠΣ 5002577.
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζούφλας


ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Θέμα 51ο Τροποποίηση της 155/2018 Α.Δ.Σ. «περί έγκρισης υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημο ii» και αποδοχής χρηματοδότησης συνολικού ποσού για το Δήμο μας 290.000,00 €» ως προς το 2ο σκέλος αυτής.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας


Θέμα 52ο Αδυναμία εκτέλεσης υπηρεσιών καθαριότητας και έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης εκτέλεσης υπηρεσιών για τον καθαρισμό των κτιρίων Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου Λαμιέων για ένα έτος
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας


Θέμα 53ο Σύμφωνο Συνεργασίας του Δήμου Λαμιέων με το Φιλοζωικό Σύλλογο Φθιώτιδας.
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μουστάκας


Θέμα 54ο Παράταση χρόνου ταφής
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Κερπινιώτης


ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Θέμα 55ο Σύσταση Επιτροπής Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας
Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος


Θέμα 56ο Έκφραση άποψης για απαγόρευση βοσκής
Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας


ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Θέμα 57ο Ηλεκτροδότηση νέου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 58ο Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου:  «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Γοργοποτάμου (Αλεπόσπιτα)ή Αμουρίου»
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 59ο Περί σύστασης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση Θερινού Δημοτικού Θεάτρου»
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 60ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση βρεφικού τμήματος Γ΄ Παιδικού σταθμού Δήμου Λαμιέων»
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 61ο Περί σύστασης Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις – Ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικισμών Δ.Ε. Λιανοκλαδίου»
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 62ο Περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «  Αποκατάσταση Βατότητας Κοινοτικών Δρόμων ΤΚ Παυλιανης»
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 63ο Περί σύστασης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «συντήρηση αγροτικής οδοποιίας δε Λαμίας – Γοργοποτάμου – Παυλιανης στον Δήμο Λαμιεέων για τα έτη 2017-2018 (α φάση)»
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 64ο Περί σύστασης επιτροπής  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Πεζοδιαδρομή-σύνδεση ιαματικών λουτρών Καλλιδρόμου με Δαμάστα»
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 65ο Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 349/2019 ΑΔΣ και λήψη νέας περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «αποπερατώσεις νεκροταφείων δημοτικών ενοτήτων»
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 66ο Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Προσθήκη αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και νέων διδακτηρίων στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Λάμιας».
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 67ο Παράταση προθεσμίας της μελέτης: «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων οδοποιίας και κοινοχρήστων χώρων».
Εισηγητής Δήμαρχος


Θέμα 68ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου «συντηρήσεις – μονώσεις δημοτικών κτιρίων»
Εισηγητής Δήμαρχος

www.lamia.gr
Από το Blogger.