ΑΜΑΞΟΠΟΙΕΙΑ - ΚΑΡΟΣΕΡΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑ

H εμπορική κίνηση της Λεβαδείας, οι ανάγκες των βιομηχάνων, η οικονομική ανάπτυξη της πόλης την είχαν καταστήσει εμπορικό, βιομηχανικό, γεωργικό κέντρο της Ρούμελης και έφθασε σε ακμή την περίοδο 1920-1930. Οι μεταφορές των εμπορικών προϊόντων, η αναγκαιότητα της μετακινήσεως των εμπορευομένων, η διέλευση της Εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας-Λαρίσης διά μέσου της πόλεως, η τουριστική κίνηση προς Δελφούς είχαν δώσει στην πόλη την παλιά της αίγλη. Φυσική συνέπεια υπήρξε ο ερχομός των αυτοκινήτων στην πόλη και η δημιουργία συνεργείων αμαξοποιείας και αυτοκινήτων. Οι επαγγελματίες που ασχολούνταν με το νέο επαγγελματικό κλάδο κυρίως προέρχονταν από τους καροποιούς που σιγά-σιγά στη δεκαετία του 1930 σβήνουν επαγγελματικά. Οι καροποιοί της πόλης στις δεκαετίες 1910-1920 ήταν οι: Αλεξόπουλος, Μακρής Δ. και Τέμπελος, Κορτέσης Μιχαήλ, Πρασούλας και Φριγιόλας, Τσιροπούλας Κωνσταντίνος, Τσόγκας Αντώνιος. Στα 1915 εμφανίζονται στην πόλη ως ιδιοκτήτες αμαξών που εκτελούν μετακινήσεις εμπορευμάτων και πολιτών οι: Θεοχαρόπουλος Αγγελ., Καλοχόρν Γεώργιος, Κουρκουτάς Μ. και Κρίκος Κωνσταντίνος και ως ιδιοκτήτες αυτοκινήτων οι Φόρτης Δημήτριος και Ναουμίδης. Στην πόλη εμφανίζονται σιγά-σιγά τα ιδιωτικά αυτοκίνητα και στο τέλος της δεκαετίας του 1920 οι στήλες των τοπικών εφημερίδων είναι γεμάτες από ειδήσεις, που αναφέρονται στα αυτοκίνητα και τη συμπεριφορά των οδηγών τους.
Θηβαϊκός Ταχυδρόμος-21 Οκτωβρίου 1928
Αυτοκίνητα
Μερικοί Σωφέρ εννοούσιν εντός της πόλεως να κάμνωσιν αγώνας αυτοκινήτων, τρέχοντες με μεγάλην ταχύτητα και κόπτοντες ό,τι συναντήσωσιν εις τον δρόμον των. Θα ήτο ευχής έργον, εάν τρεις χωροφύλακες ανελάμβανον την τροχαίαν κίνησιν εις τρία πολυσυχναζόμενα σημεία της πόλεως διά να οδηγώσι εις το επ' αυτοφώρω Πταισματοδίκείον τους αδιόρθωτους σωφέρ.
Βοιωτικά Νέα-Κυριακή 2 Ιουνίου 1929
Να απαγορευθή
Παρεκαλέσαμεν και άλλοτε την αστυνομικήν αρχήν της πόλεως μας να ευεργετήση τους δυστυχείς υπηκόους της, απαγορεύουσα, δι' αστυνομικής διαταγής, πέραν (ορισμένου ανεκτού ορίου, την ταχύτητα των αυτοκινήτων. Τους σωφέρ δεν δικαιολογεί υλικόν τι συμφέρον ώστε, όταν εισέρχονται εις την πόλιν, να αναπτύσσουν την μεγαλυτέραν ταχύτητα των αυτοκινήτων των και συνεπώς το κακόν που προξενούν εις τους διαβάτας δεν είναι αναγκαίον, μολονότι και αν, τοιούτον τι συνέβαινε προ του γενικωτέρου συμφέροντος θα έπρεπε να αγνοηθή. Διαβιβάζομεν, λοιπόν, την δικαίαν αγανάκτησιν των συμπολιτών μας κατά της ασιδοσίας των ολίγων αυτών θεραπόντων της μολυσμένης ατμόσφαιρας και παρακαλούμεν την Αστυνομικήν αρχή της πόλεως μας να διάταξη την βραδείαν κίνησιν των αυτοκινήτων εντός της πόλεως και απαγόρευση τις κούρσες επί της οδού Διστόμου επί της οποίας, εξέρχονται το εσπέρας μετά τας εργασίας των οι συμπολίται διά να αναπνεύσουν ολίγον καθαρόν αέρα.
Βοιωτικά Νέα-8 Σεπτεμβρίου 1929
Τα Μεταφορικά Αυτοκίνητα
Το εμπόριον και η Βιομηχανία της πόλεως μας άνευρε τέλος την ησυχίαν των δια την μεταφοράν των εμπορευμάτων και των διαφόρων ειδών. Ο φιλοπρόοδος συμπολίτης μας κ. Ζαχείλας κατήρτισεν υπέροχον σύστημα της δι' αυτοκινήτων μεταφοράς, εις τρόπον ώστε η συγκοινωνία να εκτελήται ασφαλέστατη και ταχίστη. Ούτε έλειψαν αι εις τους Σιδηροδρομικούς Σταθμούς γενόμεναι καταστροφαί πολλάκις δε και κλοπαί των διαφόρων μεταφερομένων εμπορευμάτων και ειδών και αι πολυώνυμοι καθυστερήσεις. Από τα καταστήματα των Αθηνών και Πειραιώς φορτώνονται τα είδη και εμπορεύματα και ανέπαφα μεταφέρονται ταχέως εις τας θύρας των εδώ καταστημάτων, παντοπωλείων κλπ. Φαντάζεται τις οποία ευκολία είναι η τοιαύτη μεταφορά. Άπαντες οι Έμποροι, Παντοπώλαι, Βιομήχανοι και Ιδιώται είναι καταμαγευμένοι διά την τοιαύτην δι' αυτοκινήτων μεταφοράς και δικαιότατοι είναι οι καθ' εκάστην ακουόμενοι υπέρ του τοιούτου εξυπηρετικού των συμφερόντων της πόλεως μας έργου του κ. Ζαχείλα.
Το πρώτο αμαξοποιείο-καροσερί αυτοκινήτων λειτουργεί στη Λεβάδεια από το Μιχαήλ Κορτέση και το Μάλτετ στα 1922. Βρισκόταν στην οδό Θεσσαλονίκης στις παράγκες του Τσόγκα. Το συνεργείο Κορτέση γίνεται μια σύγχρονη για την εποχή της βιοτεχνία-βιομηχανία και την οικογενειακή παράδοση συνεχίζουν ol υιοί του Μιχαήλ Κορτέση, Εράσμιος, Αργύρης και Γιάννης, μέχρι το 1952. Εκεί συνεργάζονται και μαθαίνουν την τέχνη δεκάδες συμπολιτών που στη συνέχεια δημιούργησαν τον κλάδο των συνεργείων και κατασκευαστών αμαξωμάτων αυτοκινήτων. Μεταξύ των οποίων ο Διονύσιος Τσώκος, ο οποίος συνεχίζει μέχρι σήμερα με μεγάλη επιτυχία τη λειτουργία συνεργείου αμαξωμάτων οχημάτων με τους γιους του Βαγγέλη, Παναγιώτη και τον αείμνηστο Γιάννη. Στο συνεργείο του Διονυσίου Τσώκου, που λειτουργεί από το 1952 κατασκευάσθηκαν αμέτρητα αμαξώματα λεωφορείων, φορτηγών κουπέ, αυτοκινήτων. Από τους πιο πετυχημένους καροποιούς υπήρξε ο Βασίλης Φριγιόλας από τη δεκαετία του 1910, ο οποίος στη συνέχεια δημιούργησε συνεργείο αμαξωμάτων, που λειτούργησε μέχρι τη δεκαετία του 1960 ο γιος του Γιάννης. Ο Γεώργιος Καφεντζόπουλος, ο Αθανάσιος Σακελλίου, οι αδελφοί Αγγελλή, ο Γεώργιος Δεσπότης, ο Αθανάσιος Τσώκος, ο Σπύρος Τσώκος, ο Αθανάσιος Δεσπότης, οι Χρήστος και Δημήτριος Καλλέγκας, ο Περλεπές, ο Μαρκέτης, ο Περγαντάς, ο Μαρμαράς συνέχισαν την παράδοση της κατασκευής αμαξωμάτων στη Λεβάδεια εκτελώντας αμέτρητες κατασκευές παραγγελιών από όλα τα μέρη της Ελλάδος.


from ανεμουριον https://ift.tt/354WUAz
via IFTTT
Από το Blogger.