Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων κεκλεισμένων των θυρών λόγο κορονοϊού την Τετάρτη 18 Μαρτίου


Πρόσκληση 4ης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 18η του μηνός Μαρτίου 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των  θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020] ενώ υπάρχει και η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για όσους δηλώσουν τούτο στη Γραμματεία του Δ.Σ., το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 16/03/2020 και ώρα 14.00, για να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες άδειες.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

- Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

Θέμα 1ο
Ενημέρωση – συζήτηση για τη συλλογή-αποκομιδή  και διάθεση απορριμμάτων του Δήμου Λαμιέων.

Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 2ο
Απόρριψη [μη έγκριση] του από 24/09/2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού - Ακύρωση διαδικασίας - Ανάκληση διακήρυξης  του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.ΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. μετά την με αριθμό 96/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων

Εισηγητής: Δήμαρχος 

Από το Blogger.