Πότε αναμένεται να βγει η προκήρυξη για τις προσλήψεις στο υπουργείο Μετανάστευσης με συμβάσεις έως 6 χρόνια

photo: Eurokinissi

Μέσα στο Μάϊο το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα βγάλει την προκήρυξη για τις έκτακτες προσλήψεις προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 3 ετών με δυνατότητα παράτασης για άλλα τρία έτη

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου μιλώντας στο Dikaiologitika News για τις έκτακτες προσλήψεις που φαίνεται να συγκεντρώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για υποβολή αιτήσεων λόγω της διάρκειας των συμβάσεων που εξασφαλίζει εργασία για 3 χρόνια αλλά δίνει και το δικαίωμα στο υπουργείο εφόσον κριθεί αναγκαίο να επεκτείνει τις συμβάσεις γα ακόμη 3 χρόνια, αναφέρουν ότι στόχος του υπουργείου είναι η προκήρυξη να εκδοθεί εντός Μαϊου.

Ο αριθμός προσωπικού που θα προσληφθεί ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα θα καθοριστεί στην σχετική προκήρυξη.

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή της Βουλής η συζήτηση του νομοσχεδίου για τη βελτίωση της μεταναστευτικής νομοθεσίας το οποίο έχει ώς βασικούς άξονές τα κάτωθι:

- Η περαιτέρω επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης και απονομής διεθνούς προστασίας, με προτεραιότητα στις προσφυγές των διαμενόντων στα νησιά.
- Η θέσπιση νομικών προϋποθέσεων για τη λειτουργία των κλειστών δομών στα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που θα αντικαταστήσουν τις σημερινές ανοιχτές δομές.
- Η σύσταση Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και ο προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων της.
- Η επικαιροποίηση διατάξεων του Κώδικα Μετανάστευσης, μεταξύ των οποίων και αυτές που αφορούν στην έκδοση golden visa.

Το νομοσχέδιο με την ψήφιση του ουσιαστικά θα ξεκλειδώσει την έκδοση της προκήρυξης, μετά και την σχετική υπουργική απόφαση που ήδη έχει εκδοθεί, αφού θα καθορίζει και τις νέες δομές που θα δημιουργηθούν για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Να υπενθυμίσουμε ότι η προκήρυξη λόγω των έκτακτων αναγκών θα εκδοθεί χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μετά από δημόσια πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στην οποία θα καθορίζονται ο αριθμός προσωπικού που θα προσληφθεί ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα, τυπικά και ουσιαστικά, η αντίστοιχη οργανική μονάδα τοποθέτησής τους, ειδικότερα κριτήρια επιλογής, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και χρόνος υποβολής αυτών, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συμπεριλαμβανομένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας των πινάκων κατάταξης, το δικαίωμα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το σχέδιο προκήρυξης συντάσσεται και αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο το εγκρίνει ή το τροποποιεί μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των πέντε (5) ημερών, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ Η προκήρυξη αναρτάται στους χώρους ανακοινώσεων των καταστημάτων και της ιστοσελίδας της οικείας Υπηρεσίας, όπου θα προσληφθεί το προσωπικό ΙΔΟΧ, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του «Διαύγεια» και της «Ανοικτής Διακυβέρνησης/ OpenGov», με μέριμνα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης της απόφασης.

Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη των «Απαιτούμενων Προσόντων», των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, όπου απαιτηθεί, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα εξειδικευθούν ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα με την προκήρυξη.via Ειδησεις https://ift.tt/3fkfCdy
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.