7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορυδαλλού

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορυδαλλού
7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Κορυδαλλού

Ανακοίνωση για την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα: ένα (1) άτομο ειδικότητας Υδραυλικού, ένα (1) άτομο ειδικότητας Ηλεκτρολόγου, ένα (1) άτομο ειδικότητας Σιδερά – Αλουμινά, τρία (3) άτομα ειδικότητας Γενικών Καθηκόντων και ένα (1) άτομο ειδικότητας Οδηγού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κατ' ανώτατο όριο, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα για την συνεπικούρηση των δομών του και της Πολιτικής του Προστασίας, στη διαχείριση των συνεπειών από τη διασπορά του κορωνοϊού

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία),
Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών (όπου απαιτείται),
Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται),
Υπεύθυνη Δήλωση εμπειρίας (όπου απαιτείται)
Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα, και
Υπεύθυνη Δήλωση περί υγείας, φυσικής καταλληλότητας και μη καταδίκης.

Δημοσίευση της Ανακοίνωσης:
H παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.korydallos.gr) και στο πρόγραμμα ΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Κορυδαλλού (Γρ. Λαμπράκη 240, πληροφορίες στα τηλ. 210.4990415, -416).

Η ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μπορεί να υποβληθεί και μέσω ηλ. ταχυδρομείου, αποκλειστικά στο e-mail: prosopiko@korydallos.gr, με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων - υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη της δημοσίευσης της παρούσας, δηλ. από Τρίτη 05.05 έως Πέμπτη 07.05.2020 και ώρα 15:00.via Ειδησεις https://ift.tt/2WugkfE
RSS Feed

Στείλτε τα δελτία τύπου στο e-mail: kaliterilamia@gmail.com

Από το Blogger.