Νίκος Πάπουτσας: Ο Δήμος Λαμιέων νοσεί λόγω κορωνοϊού!


Ο Δήμος Λαμιέων νοσεί λόγω κορωνοϊού!

Η πατρίδα μας δοκιμάστηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα από Την πανδημία του κορωνοϊού κι απ’ ότι φαίνεται οι παρενέργειες της ίωσης χτύπησαν και το Δήμο Λαμιέων. Διότι δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς ούτε η ανεπάρκεια των οργάνων του Δήμου σε ζητήματα αμιγώς διοικητικά ούτε, από την άλλη, η ξαφνική «φωτογραφική» δεινότητα των διοικούντων!

Στις 14 Απριλίου δημοσιεύτηκε Ανακοίνωση του Δήμου Λαμιέων με αριθμό πρωτοκόλλου 14733 για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού. Δυο ημέρες αργότερα, στις 16 Απριλίου, ο Δήμος επανέρχεται με ΟΡΘΗΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(!) κι αλλάζει τους όρους της Ανακοίνωσης! Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η ορθή επανάληψη διοικητικής πράξης έχει ως στόχο τη διόρθωση πρόδηλων τυπικών σφαλμάτων(συντακτικών ή ορθογραφικών) που έχουν εμφιλοχωρήσει στο κείμενο αυτής και δεν επηρεάζουν το περιεχόμενό της. Η εν λόγω ορθή επανάληψη όμως άλλαξε την ίδια την ουσία της ανακοίνωσης.Ενδεικτικά αναφέρουμε το γεγονός ότι στην αρχική Ανακοίνωση και στο τμήμα των Απαραίτητων Δικαιολογητικών υπήρχαν εφτά (7) παράγραφοιενώ στην ορθή επανάληψη οχτώ (8)! Τι προστέθηκε; Αυτό:«Πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατηςέκδοσης, προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα, είναι πολύτεκνοι ή τέκνα πολύτεκνων οικογενειών, τρίτεκνοι ή τέκνα τρίτεκνωνοικογενειών και σχετική υπεύθυνη δήλωση περί μη πρόσληψης στον ίδιο φορέα άλλου μέλους της ίδιας οικογένειας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος κάνοντας χρήση του κριτηρίου της πολυτεκνικής ή τριτεκνικήςιδιότητας». Ακόμα ένα «συντακτικό» λάθος που διορθώθηκε με την ορθήεπανάληψη εντοπίζεται στο εδάφιο β’ στις Επισημάνσεις, όπου το αρχικήδιατύπωση «Η διάρκεια της σύμβασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνειτους τέσσερις (4) μήνες μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12)μηνών σύμφωνα με το άρθρο 206 ν. 3584/2007» τροποποιήθηκε στο «Η διάρκεια της σύμβασης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4)μήνες». Γιατί άραγε;

Η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η σοβαρότητα της πανδημίας στην περίπτωση της «αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού», όπως άλλωστε είναι και ο τίτλος της Ανακοίνωσης, είναι πρόδηλη!

Το ίδιο όμως συνέβη και κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων με την αριθ. 16595/7-5-2020 απόφαση! Κι εδώ, ο δαίμονας της ορθογραφίαςκαι του συντακτικού(!) ανάγκασε το Δήμο να κάνει ορθή επανάληψη,βάζοντας και βγάζοντας επιτυχόντες από τον πίνακα επιλογής υποψηφίων! Και σαν να μην έφτανε αυτό, στον πίνακα κατάταξης τωναιτούντων, σημειώνεται -ανερυθρίαστα- πως «Ως μοριοδοτούμενη εμπειρία υπολογίστηκε η παρασχεθείσα σε φορείς του Δημόσιου τομέα,σε αντικείμενα ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού», παρά το γεγονός ότι στην Ανακοίνωση ρητά αναφέρεται πως «Για την απόδειξη της εμπειρίας(μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, απασχολούμενοι στο δημόσιο τομέα) απαιτούνται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: (πχ. Άδεια άσκησηςεπαγγέλματος, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης, υπεύθυνη δήλωση εμπειρίαςκλπ.)».

Προφανώς, ο δαίμονας που οδήγησε στις απανωτές ορθές επαναλήψεις, αποφάσισε να πετάξει έξω όλους τους υποψηφίους μεεμπειρία στον ιδιωτικό τομέα! Και το έκανε γνωρίζοντας προφανώς πως η ενέργειά του αυτή είναι προδήλως παράνομη καθόσον η Ανακοίνωση, ως πράξη κανονιστικού περιεχομένου, θεσπίζει γενικούς και αφηρημένους κανόνες δικαίου και με την οποία αναγνωρίζονται δικαιώματα ή επιβάλλονται υποχρεώσεις ή ρυθμίζονται καταστάσειςαπροσώπως και λόγω αυτού του χαρακτηριστικού, οι κανονιστικέςπράξεις αποκαλούνται και ουσιαστικοί νόμοι. Νόμοι που δεν μπορούν να εφαρμόζονται κατά το δοκούν!

Οι πολίτες της Λαμίας έχουν το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και τηναλήθεια. Δεν αποτελούν ούτε μέλη κάποιας αγέλης ούτε μπορούν ναάγονται και να φέρονται με μεθοδεύσεις και βολέματα. 

Οι καιροί έχουν αλλάξει γι’ αυτό και πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίον διοικείται αυτή η όμορφη πόλη. Διότι ο Δήμος Λαμιέων δεν έχει ανάγκη άλλους άγαρμπους «φωτογράφους» αλλά διψάει για ικανούς πολιτικούς. Χωρίς ορθές επαναλήψεις.

Από το Blogger.