Κωνσταντίνος Κερπινιώτης: Σε απάντηση κάποιων… «ψιθύρων» σχετικά με τη ΜΗ συμμετοχή μου στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη σύμβαση με το Αστικό ΚΤΕΛ


Σε απάντηση κάποιων… «ψιθύρων» σχετικά με τη ΜΗ συμμετοχή μου στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη σύμβαση με το Αστικό ΚΤΕΛ, έχω να παραθέσω δύο βασικά άρθρα που ο νομοθέτης προέβλεψε για την διασφάλιση της αμερόληπτης και αντικειμενικής κρίσης των μελών των αιρετών συλλογικών οργάνων των δήμων, όσο και του κύρους τους ως εκλεγμένων οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το πρώτο είναι το άρθρο 99 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Δ.Κ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπου ορίζονται τα εξής: "Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση. 1. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό έννομο συμφέρον. 2. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας ...".

Επίσης στο άρθρο 10 της Υ.Α. 16852/2011 (Β΄ 661/20-4-2011), με τίτλο "Πρότυπος κανονισμός λειτουργίας δημοτικού συμβουλίου", ορίζονται τα εξής: "Υποχρεώσεις και δικαιώματα δημοτικών συμβούλων:… 6. Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου ή να συμμετάσχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα, τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος [ή] ο/η σύζυγός του ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας ή πρόσωπο προς το οποίο διατηρεί στενό δεσμό, έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Ο δημοτικός σύμβουλος στην περίπτωση αυτή έχει υποχρέωση να ενημερώσει το σώμα για το κώλυμα αυτό και να απέχει τόσο κατά τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος όσο και κατά τη λήψη της απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση είναι άκυρη. Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας [έως έξι μηνών], σύμφωνα με τα άρθρα 233 και 234 του Ν. 3852/2010".

Όποιος ερμηνεύοντας την αποχή μου από την υπερψήφιση της σύμβασης, υποστηρίζει ότι αδιαφορώ για τα συμφέροντα του ΚΤΕΛ και των συναδέλφων μετόχων τότε:

Έχει άγνοια ως προς βασικούς νόμους της δημόσιας διοίκησης ή

Είναι απλός συκοφάντης...

Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να μην ασχολείται με τα κοινά και σίγουρα να μην ασχολείται μαζί μου.

Ευτυχώς όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι και ξέρουμε να προστατεύουμε με κάθε τρόπο τα συμφέροντα των μετόχων και του ΚΤΕΛ, όσο και αν σκόπιμα ή από άγνοια κάποιοι παρερμηνεύουν τα αυτονόητα, τα οποία όφειλαν να γνωρίζουν....

Από το Blogger.