Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καμένων Βούρλων στις 11 Αυγούστου


Παρακαλείσθε την Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 13.00 µ.µ., όπως προσέλθετε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (αίθουσα συνεδριάσεων Οικονοµικής Επιτροπής), για να συζητήσουµε και λάβουµε απόφαση στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή ΧΑΤΖΗΣ ∆. & ΣΙΑ Ο.Ε.)

2. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή ΧΑΤΖΗΣ ∆. & ΣΙΑ Ο.Ε.)

3. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή ΧΑΤΖΗΣ ∆. & ΣΙΑ Ο.Ε.)

4. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή ΧΑΤΖΗΣ ∆. & ΣΙΑ Ο.Ε.)

5. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή ΧΑΤΖΗΣ ∆. & ΣΙΑ Ο.Ε.)

6. Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου (αγωγή ΧΑΤΖΗΣ ∆. & ΣΙΑ Ο.Ε.)

7. Ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του ∆ήµου Καµένων Βούρλων έτους 2021

8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού «Προµήθεια εφαρµογών, αναλωσίµων, ανταλλακτικών και εξοπλισµού µηχανογράφησης»

9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού «Συντήρηση υλικού λογισµικού, δικτύων και εργασίες µηχανογραφικής επεξεργασίας δεδοµένων

10.Ακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού και διεθνούς διαγωνισµού της προµήθειας µε τίτλο:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ»

Η συνεδρίαση θα πραγµατοποιηθεί κεκλεισµένων των θυρών, σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του»(ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) και της Εγκυκλίου 163 (αριθµ. πρωτ. 33282/29-5-2020) του Υπουργείου Εσωτερικών. 

www.dimos-kamenon-vourlon.gr
Από το Blogger.