Λαμία: Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και εκείνες του άρθρου 10 της ΠΝΠ της 11-3-2020 (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).

Σας προσκαλούμε στην 16η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, που θα πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020], σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 18318/13.03.2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-03-2020 και (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

H συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο :  https://gnosisconf.whereby.com/dimotiko-symboulio

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

- Ανακοινώσεις Δημάρχου Λαμιέων, κ. Ευθυμίου Κ. Καραΐσκου.

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 1ο Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος έτους και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2ο Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού έως το 2ο τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 3ο Έγκριση σύναψης σύμβασης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Δήμο Λαμιέων, για την εκτέλεση του επενδυτικού έργου "Βελτίωση αγροτικής οδού από ΧΥΤΑ Λαμίας προς Παλαιοχώρι" ενταγμένου στο πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι".

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 4ο Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Κωσταλεξίου

Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΑ
Θέμα 5ο Αμοιβή δικηγόρου - εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 6ο Αμοιβή δικηγόρου - εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 7ο Αμοιβή δικηγόρου - εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 8ο Αμοιβή δικηγόρου - εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.

Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Θέμα 9ο Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία "ΙΟΛΑΟΣ" του Δήμου Λαμιέων.

Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Θέμα 10ο Ανάκληση της αριθμ. 162/2020 (ΑΔΑ: Ψ9ΛΘΩΛΚ-ΩΜ7) και λήψη νέας περί δωρεάν παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρων του Λαογραφικού Μουσείου Φθιώτιδας στον "Εξωραϊστικό-Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Λαμίας".

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αμαλία Ποντίκα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Θέμα 11ο Ανάκληση της αριθμ. 171/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας περί Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας εθελοντικής ομάδας Δήμου Λαμιέων.

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζούφλας

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέμα 12ο Γ΄ Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Λαμιέων έτους 2020.

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αθανάσιος Παπαχρήστος

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Θέμα 13ο Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 182/2020 Α.Δ.Σ. περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του προγράμματος FABULOS

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 14ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών, του έργου "Αποπεράτωση 3ου ορόφου Δημαρχείου".

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 15ο Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Κυκλοφοριακές σημάνσεις και διευθετήσεις σε οδούς του Δήμου».

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 16ο Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Μεταστέγαση Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου».

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 17ο Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή νέων πεζοδρομίων Δήμου Λαμιεων».
Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 18ο Παράταση προθεσμίας έργου «Συμπληρωματικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ανατολικής εισόδου Λαμίας»

Εισηγητής Δήμαρχος

www.lamia.gr
Από το Blogger.