Δήμος Λαμιέων: Συνεδριάζει αύριο Δευτέρα 31 Αυγούστου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής


«Πρόσκληση 8ης σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» (Άρθρο 75, Ν. 3852/10), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 Ν.4555/2018).

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την 31η του μηνός Αυγούστου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» [ΦΕΚ Α΄55/ 11-03-2020].

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο : Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθμ. 182/2020 Α.Δ.Σ. Λαμιέων περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του προγράμματος FABULOS

Θέμα 2ο : Έγκριση κανονισμού λειτουργίας εθελοντικής ομάδας Δήμου Λαμιέων

Θέμα 3ο : Άδεια Παράτασης Ωραρίου Χρήσης Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων.

www.lamia.gr
Από το Blogger.