Έκτακτη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Θηβαίων στις 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

 
Σε εφαρμογή των διατάξεων : α)  της υπ' αριθ. 163/2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσ. και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β' 1869),  β) της παρ. 3 του άρθρου 14 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 32009/23-5-2020 (Β' 1988)  γ) τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 1 & 5 και 167 παρ. 2 του Ν.3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τις διατάξεις του άρθρου 184 παρ. 1 & 2 του Ν.4635/2019,     σας καλούμε στην 1η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί  με τη διαδικασία της ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ, στις 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 15:00, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω  θεμάτων :

 

1)«Λήψη απόφασης σε συνέχεια  συμπληρωματικών στοιχείων της υποβληθείσας πρότασης του Δήμου Θηβαίων, στην με α.π 4460/25-5-2020, πρόσκληση με κωδικό 14.6i26.5.1.2 της ΕΥΔ/ΕΠΥΜΕπεραα για την Υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». ΄Αξονας Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ), για την εγκατάσταση των γωνιών ανακύκλωσης σε επιλεγμένες θέσεις.

 

2)Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θηβαίων μετά του αναπληρωτή του, στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας «ΕΛΙΚΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ ΟΤΑ» που θα πραγματοποιηθεί στις 28-09-2020 στα γραφεία της εταιρείας στη Λιβαδειά.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 και της παρ. 10 του άρθ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί μέχρι 21/9/2020 θα πρέπει να υποβληθούν συμπληρωματικά στοιχείαστην ΕΥΔ, προκειμένου να συνεχιστεί η αξιολόγηση της πρότασης που είχε υποβληθεί από το Δήμο Θηβαίων.

                                                                        via ΘΗΒΑ REAL NEWS https://ift.tt/2ZJLq5v
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.