Τέλος τα ανταποδοτικά από ΑΠΕ για τις κοινότητες

 
Παράθυρο για να χρησιμοποιούν οι Δήμοι τα έσοδα από τα ειδικά τέλη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ για άλλες ανάγκες πλην των τοπικών κοινοτήτων όπου είναι εγκατεστημένα τα έργα, ανοίγει διάταξη στο νόμο του υπουργείου Εσωτερικών που ρυθμίζει ζητήματα ιθαγένειας και εύρυθμης λειτουργίας των ΟΤΑ.

 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 44 της τελικής μορφής του νόμου:

 

Διάθεση ειδικού τέλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και υβριδικούς σταθμούς

 

Στο τέλος της παρ. Α4 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α' 129) προστίθενται εδάφια ως εξής :

 

«Κατ' εξαίρεση, τα κατά τη δημοσίευση του παρόντος χρηματικά υπόλοιπα από το ειδικό τέλος και τα αντίστοιχα έσοδα των χρήσεων 2020 και 2021, μπορούν να διατίθενται, κατόπιν σχετικής απόφασης του οικείου δημοτικού συμβουλίου, για την εξόφληση οφειλών και την κάλυψη πάσης φύσεως δαπανών του δήμου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν στις ανταποδοτικές του υπηρεσίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ποσοστιαία αναλογία επιμερισμού μεταξύ των κοινοτήτων.»

 

Ως γνωστόν, υποχρέωση ανταποδοτικού τέλους έχουν όλοι οι σταθμοί ΑΠΕ (τα φωτοβολταϊκά για ισχύ πάνω από 20 Μεγαβάτ) σε ποσοστό 3% επί του προ ΦΠΑ ετήσιου τζίρου τους. Το αντίστοιχο ποσό παρακρατείται "στην πηγή" από τον ΔΑΠΕΕΠ.

 

Το ανταποδοτικό τέλος του 3% επιμερίζεται σε:

 

1% για τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι μονάδες, μέσω μείωσης στους λογαριασμούς ρεύματος

1,7% στους Δήμους για έργα στις τοπικές κοινότητες όπου βρίσκονται εγκατεστημένες οι μονάδες

0,3% στο Πράσινο Ταμείο (Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Περιβαλλοντικών Σχεδίων - Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.)

Μέχρι σήμερα, τα ποσά που έπαιρνε ένας Δήμος από το ανταποδοτικό τέλος έπρεπε  να διατίθενται σε ποσοστό 80% αποκλειστικά και μόνο σε περιβαλλοντικές δράσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης εντός των διοικητικών ορίων της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός Α.Π.Ε., ενώ το υπόλοιπο 20% μπορούσε να διατεθεί είτε στην Τοπική Κοινότητα είτε στην υπόλοιπη περιφέρεια του Δήμου.via ΘΗΒΑ REAL NEWS https://ift.tt/2HBNohY
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.