Το αρχείο του kaliterilamia.gr χρησιμοποιήθηκε σε γεωγραφική μελέτη του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών


Γεωμορφολογική μελέτη του συμπλέγματος δελταϊκών ριπιδίων των ποταμών Πλατανιά, Λιαπάτορα και Ποταμιά

Περίληψη: Η παρούσα εργασία μελετά την γεωμορφολογία του συμπλέγματος των δελταϊκών ριπιδίων που αναπτύσσονται στις εκβολές των ποταμών Πλατανιά, Λιαπάτορα και Ποταμιά στον Μαλιακό και Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο. Στο πλαίσιο της εργασίας επιχειρήθηκε η γεωμορφολογική χαρτογράφηση των δελταϊκών ριπιδίων με τη χρήση του λογισμικού ΑrcGis και επιτόπιες παρατηρήσεις πεδίου. Για την καλύτερη απεικόνιση της σεισμικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή αξιοποιήθηκαν δεδομένα σεισμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών χρησιμοποιώντας το λογισμικό GMT (General Mapping Tools). Σημαντικό ρόλο στο σχηματισμό και τη διαμόρφωση της μορφολογίας των δελταϊκών ριπιδίων διαδραμάτισαν τα ήπια ωκεανογραφικά χαρακτηριστικά της λεκάνης υποδοχής των ιζημάτων (ασθενής κυματισμός, μικρά βάθη και ήπια υποθαλάσσια μορφολογία) και η αυξημένη στερεομεταφορά που οφείλεται στην ευδιάβρωτη λιθολογία των λεκανών απορροής. Σημαντικό ρόλο στη στερεομεταφορά παίζει το έντονο ανάγλυφο εξαιτίας της τεκτονικής δραστηριότητας που είναι ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή. Τα ριπίδια αναπτύσσονται στο κατερχόμενο τέμαχος της ρηξιγενούς ζώνης Καμένων Βούρλων – Μώλου, ενώ τα υδρογραφικά δίκτυα των ποταμών αναπτύσσονται στο ανυψούμενο τέμαχος, γεγονός που ευνοεί τη διαμόρφωση ενός έντονου ανάγλυφου στις λεκάνες απορροής και την κατά βάθος διάβρωση των κοιτών, με αποτέλεσμα την αυξημένη στεροπαροχή. Διαπιστώθηκε έντονη φυσική, αλλά και ανθρωπογενή δραστηριότητα κατά μήκος της ακτογραμμής του συμπλέγματος των ριπιδίων. Η φυσική δραστηριότητα αφορά τις γεωμορφές απόθεσης όπως οι παραλιακές ράχες, τα παράκτια έλη και του αιγιαλούς, ενώ η ανθρωπογενή δραστηριότητα τις προβλήτες, τα τοίχοι προστασίας, τους πρόβολους και τα αρχαιολογικά ερείπια . Όσον αναφορά, τη δελταϊκή πεδιάδα κυριαρχεί η ανθρωπογενή δραστηριότητα μέσω των καλλιεργειών και των οικισμών, ενώ η φυσική δραστηριότητα αφορά τις ποτάμιες γεωμορφές, όπως τις αποθέσεις κοιτών, τις ενεργές ποτάμιες κοίτες, τα φυσικά αναχώματα και τις εγκαταλελειμμένες κοίτες.

Πρωτότυπος Τίτλος: Γεωμορφολογική μελέτη του συμπλέγματος δελταϊκών ριπιδίων των ποταμών Πλατανιά, Λιαπάτορα και Ποταμιά

Συγγραφέας: Γκορίτσας, Γεώργιος Κ.
Παπαδόπουλος, Ιωάννης Κ.

Επιβλέπων καθηγητής: Καρύμπαλης, Ευθύμιος

Ημερομηνία κατάθεσης: 2018-03-14

Περιγραφή: 79 σ. : εικ., πίν., σχ.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ kaliterilamia.gr
Από το Blogger.