Ολες οι απαντήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης έως 50.000 για τις επιχειρήσεις της Αττικής - Καλύτερη Λαμία

Ολες οι απαντήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης έως 50.000 για τις επιχειρήσεις της Αττικής

Ολες οι απαντήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης έως 50.000 για τις επιχειρήσεις της Αττικής

Eιδικό πακέτο πληροφοριών για την διευκόλυνση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Αττικής που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν το Πρόγραμμα των 200 εκατ. ευρώ του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 που δίνει επιδότηση έως 50.000 ευρώ ως μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης, έχει εκδοθεί, ενώ έχει αναπτυχθεί και σύστημα μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις υπολογίζουν την βαθμολογία τους, εισάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Το ύψος της επιδότησης ως κεφάλαιο κίνησης για κάθε δικαιούχο είναι από 5.000 έως 50.000 ευρώ και η περίοδος υποβολής των αιτήσεων, που γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: www.ependyseis.gr/mis, έχει ως καταληκτική ημερομηνία τις 20/11/2020 και ώρα 15:00.

Το ποσό της επιδότησης φτάνει στο 50% των δαπανών που διενεργήθηκαν το 2019.

Ως ελάχιστο ποσό ορίζονται οι 5.000 ευρώ και ως μέγιστο οι 50.000 ευρώ.

Υποχρέωση του δικαιούχου είναι το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021. Αυτό θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλεξιμότητα της πρότασης μεταξύ άλλων θα είναι:

– Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών.

– Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.

Οι όροι του νέου προγράμματος

Να έχει κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
Κατά το 2019 να απασχολούσε λιγότερους από 50 εργαζομένους.
Το άθροισμα των εξόδων να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ

Για τα έξοδα λαμβάνονται υπόψιν οι δαπάνες των:

αγορών εμπορευμάτων χρήσης
αγορών Α' υλών και υλικών χρήσης
εξόδων για παροχή υπηρεσιών
ενοικίων που καταβλήθηκαν στη χρήση
των παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
διάφορα λειτουργικά έξοδα

Επίσης, σε άλλες δράσεις προϋπόθεση για την καταβολή της επιχορήγησης είναι η επιχείρηση να έχει τους ίδιους αριθμούς εργαζομένων το μήνα πριν την υποβολή της αίτησης πίστωσης της επιδότησης, με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Την εφαρμογή σε μορφή αρχείου xls που αν εισάγεται τα απαραίτητα στοιχεία μπορείτε να δείτε τι βαθμολογία συγκεντρώνεται μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ

Οι δύο δημοφιλέστερες ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους είναι:

Ερώτηση: Η επιδότηση που θα χορηγηθεί σε όσους εγκριθούν, επιστρέφεται και αν ΝΑΙ με τι επιτόκιο;

Απάντηση: «ΟΧΙ, η επιδότηση ΔΕΝ επιστρέφεται»

Ερώτηση: Οι εντάξεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα;

Απάντηση: «ΟΧΙ. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη)».

Σημειώνεται ότι η Πλατφόρμα του ειδικού Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την υποβολή των αιτήσεων στο πρόγραμμα της Περιφέρειας για την ενίσχυση Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία έχει ανοίξει από τις 23 Οκτωβρίου.

Ερωτήσεις απαντήσεις για το πρόγραμμα επιδότησης επιχειρήσεων της Αττικής

Απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική»

1. Η επιδότηση που θα χορηγηθεί σε όσους εγκριθούν, επιστρέφεται και αν ΝΑΙ με τι επιτόκιο;
Απάντηση: ΟΧΙ, η επιδότηση ΔΕΝ επιστρέφεται.

2. Οι εντάξεις θα γίνουν κατά προτεραιότητα;
Απάντηση: ΟΧΙ. Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική (βαθμολογική κατάταξη). Η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται στα κεφάλαια 10.2 και 10.3 του οδηγού.

3. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής «Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής». Επιχειρήσεις που οφείλουν στην Εφορία θα πρέπει να προσέλθουν στην Δ.Ο.Υ. (μετά από ραντεβού) προκειμένου να παραλάβουν βεβαίωση οφειλής. Λόγω φόρτου εργασίας, συνθηκών Covid και ωραρίου λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. θα δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις στην παραλαβή των βεβαιώσεων με κίνδυνο να μην προλάβουμε τις προθεσμίες. Θα υπάρξει κάποια πρόνοια για το θέμα αυτό;
Απάντηση: Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η προσκόμιση βεβαίωσης οφειλής εξαιτίας των χρονοκαθυστερήσεων που περιγράφετε, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής 

4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αναφέρεται ως απαραίτητο δικαιολογητικό υποβολής το κάτωθι:

α) Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών

β) Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση, ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση, ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.
Η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπον αρμόδια πρωτοδικεία.

Παρακαλώ να διευκρινίσετε ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την υποβολή της πρότασης στο εν λόγω πρόγραμμα. Το Γενικό Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ καλύπτει την απαίτηση ή απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο;
Απάντηση: Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) για τις εταιρίες και το Γενικό Πιστοποιητικό για τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Σε περίπτωση που προσκομισθούν δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από το Πρωτοδικείο τότε απαιτείται να προσκομιστούν και το (α) δηλαδή πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την περί μη κήρυξης σε πτώχευση, περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, περί μη θέσης σε συνδιαλλαγή-εξυγίανση (Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα) και το (β) δηλαδή πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωμών, περί μη κατάθεσης αίτησης αναγκαστικής διαχείρισης, περί μη κατάθεσης αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (Άρθρο 99 Πτωχευτικού Κώδικα).

5. Για να συμμετέχει μια επιχείρηση στο πρόγραμμα είναι απαραίτητη προϋπόθεση η διατήρηση του προσωπικού για το έτος 2019;

Απάντηση: Η διατήρηση του προσωπικού δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στην εν λόγω Δράση. Ωστόσο κατά την επαλήθευση του αιτήματος καταβολής ενίσχυσης (δηλαδή του αιτήματος πληρωμής που θα υποβάλουν όσες επιχειρήσεις εγκριθούν) πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους.

6. Σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Αττικής, η υποχρέωση της επιχείρησης κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε την ίδια ημερομηνία του προηγούμενου έτους, θα αφορά το σύνολο των εργαζομένων στο σύνολο των εγκαταστάσεών, δηλαδή και αυτών που λειτουργούν εκτός Περιφέρειας Αττικής η υποχρέωση περιορίζεται στους εργαζόμενους της/των εγκαταστάσεων εντός της Περιφέρειας Αττικής;

Απάντηση: Υποχρέωση της επιχείρησης είναι την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής (δηλαδή την αίτηση πληρωμής) του κεφαλαίου κίνησης να απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε την ίδια μέρα του αντίστοιχου μήνα του προηγούμενου έτους, και αφορά τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης και όχι μόνο εντός της Περιφέρειας Αττικής.

7. Σε περίπτωση που μία επιχείρηση εγκριθεί και προχωρήσει στην υποβολή αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης τον Μάρτιο του 2021, για να ικανοποιηθεί το αίτημα θα πρέπει τον 02/2021 να έχει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον 02/2020. Η διατήρηση του προσωπικού ελέγχεται αποκλειστικά για αυτούς τους συγκεκριμένους μήνες; Μπορεί δηλαδή η επιχείρηση τον 01/2021 ή και τον 03/2021 να απασχολεί λιγότερο ή και καθόλου προσωπικό; Το ίδιο ισχύει και για το διάστημα Ιουνίου - Δεκεμβρίου 2020;

Απάντηση: Κατά την επαλήθευση του αιτήματος καταβολής ενίσχυσης (δηλαδή του αιτήματος πληρωμής που θα υποβάλουν όσες επιχειρήσεις εγκριθούν) πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά την αντίστοιχη ημερομηνία του προηγούμενου έτους. Δηλαδή αν η επιχείρηση υποβάλει αίτημα καταβολής ενίσχυσης (πληρωμής δηλαδή) π.χ. 15/2/2021 τότε θα πρέπει στις 31/1/2021 να απασχολούσε τουλάχιστον τον ίδιο αριθμό εργαζομένων (αριθμό, ΟΧΙ ΕΜΕ) με αυτόν που απασχολούσε κατά τις 31/1/2020. Τα στοιχεία απασχόλησης των υπόλοιπων μηνών δεν ελέγχονται.

8. Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο1 «Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Αττικής», επιλέξιμες είναι μόνο οι επιχειρήσεις που έχουν έδρα εντός Περιφέρειας Αττικής;
Απάντηση: ΟΧΙ. Επιλέξιμες είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν υποκατάστημα εντός Περιφέρειας Αττικής. Σε αυτή την περίπτωση (που επιχείρηση έχει έδρα εκτός Περιφέρειας Αττικής και υποκατάστημα εντός Περιφέρειας Αττικής) το υποκατάστημα θα πρέπει να έχει κάνει έναρξη στη Δ.Ο.Υ πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 (τουλάχιστον ένα σε περίπτωση που υφίστανται περισσότερα), προκειμένου να είναι εφικτός ο κατ' αναλογία των ΕΜΕ επιμερισμός των εξόδων από τα οποία θα υπολογιστεί η αναλογούσα Δ.Χ.

9. Επιχείρηση που πληροί την προϋπόθεση συμμετοχής Νο3 «Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.» δραστηριοποιείται στην Περιφέρειας Αττικής σε άλλους επιλέξιμους ΚΑΔ. Μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στη Δράση;
Απάντηση: Είναι επιλέξιμη να υποβάλει για τις εγκαταστάσεις εντός Αττικής αρκεί να υπάρχει ενεργός επιλέξιμος ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιείται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης. κι ας είναι διαφορετικός από τον κύριο ΚΑΔ ή τον ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η προσκόμιση Εκτύπωσης Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) για την/τις

Εγκαταστάσεις Εσωτερικού στην οποία θα εμφανίζονται απαραιτήτως οι Δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΚΑΔ).
Αναφορικά με το σημείο του οδηγού «Διευκρινίζεται ότι, σε περιπτώσεις που επιχείρηση δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Αττικής, θα πρέπει ο δικαιούχος να προσκομίσει Υ/Δ στην οποία θα δηλώνει τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την λειτουργία της εγκατάστασης/υποκαταστήματος στην Περιφέρειας Αττικής προκειμένου να υπολογιστεί το ύψος του κεφαλαίου κίνησης επί αυτού του ποσού. Σε κάθε περίπτωση η αναλογία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αναλογία του πλήθους των εργαζομένων που απασχολούνται εντός Περιφέρειας Αττικής σε σχέση με το σύνολο της επιχείρησης αθροιστικά εντός και εκτός Περιφέρειας Αττικής, το οποίο θα επιβεβαιώνεται κατά την αξιολόγηση. Πως προκύπτει η αναλογία; Παρακαλώ δώστε παράδειγμα.

Απάντηση:
a. Έστω επιχείρηση που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Αττικής και κατά το 2019 απασχόλησε συνολικά 5 ΕΜΕ και στο υποκατάστημα της, το οποίο βρίσκεται εντός Περιφέρειας Αττικής, απασχόλησε 1 ΕΜΕ. Έστω ότι το σύνολο των εξόδων της (που προκύπτουν από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών στα πεδία 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 του έντυπου Ε3) είναι 45.000€. Η αναλογία βάσει ΕΜΕ είναι 1/5=0,2. Πολλαπλασιάζουμε το 45.000€ με το 0,2 και θεωρούμε ότι αναλογικά η επιχείρηση για το υποκατάστημα που βρίσκεται εντός Περιφέρειας Αττικής έχει κάνει έξοδα ύψους 9.000€. Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση ΔΕΝ θεωρείται επιλέξιμη διότι δεν καλύπτει την τυπική προϋπόθεση για άθροισμα εξόδων ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000€.

Έστω επιχείρηση που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Αττικής και κατά το 2019 απασχόλησε συνολικά 10 ΕΜΕ και στο υποκατάστημα της το οποίο βρίσκεται εντός Περιφέρειας Αττικής απασχόλησε 4 ΕΜΕ. Έστω ότι το σύνολο των εξόδων της (που προκύπτουν από το άθροισμα των δηλωθέντων ποσών στα πεδία 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 του έντυπου Ε3) είναι 120.000€. Η αναλογία βάσει ΕΜΕ είναι 4/10=0,4. Πολλαπλασιάζουμε το 120.000€ με το 0,4 και θεωρούμε ότι αναλογικά η επιχείρηση για το υποκατάστημα που βρίσκεται εντός Περιφέρειας Αττικής έχει κάνει έξοδα ύψους 48.000€. Σε αυτή την περίπτωση η πρόταση θεωρείται επιλέξιμη διότι καλύπτει την τυπική προϋπόθεση για το ελάχιστο ύψος εξόδων και η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση υπολογίζεται ως εξής: 48.000€*50%=24.000€.

11. Στο Γ' Υπόδειγμα Κειμένου Υπεύθυνης Δήλωσης για διαχωρισμό εξόδων σε εντός και εντός Περιφέρειας Αττικής του Παραρτήματος V ''Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης'', ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση για το έτος 2019 και ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολήθηκαν στην επιχείρηση, στις εγκαταστάσεις εντός Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019 δηλώνεται σε ΕΜΕ;
Απάντηση: Ναι, ο αριθμός των εργαζομένων στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).

12. Αναφορικά με την προϋπόθεση συμμετοχής Νο3 «Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019», σε περίπτωση επιχείρησης που δραστηριοποιείται τόσο εντός όσο και εκτός της Περιφέρειας Αττικής της οποίας το μοναδικό υποκατάστημα εντός Περιφέρειας Αττικής ναι μεν έχει κάνει έναρξη πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 αλλά διέκοψε την λειτουργία του (παύση εργασιών) εντός του 2020 και συγκεκριμένα 11/3/2020, είναι επιλέξιμη για την παρούσα δράση;
Απάντηση: ΟΧΙ, διότι δεν πληρείται η προϋπόθεση να υπάρχει ενεργός επιλέξιμος ΚΑΔ στον οποίο να δραστηριοποιείται η επιχείρηση αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.

13. Ένα από τα βαθμολογούμενα κριτήρια είναι οι ΕΜΕ που απασχόλησε η επιχείρηση κατά το έτος 2019. Ο υπολογισμός αφορά σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ή σε απόλυτο αριθμό εργαζομένων; Πως υπολογίζονται οι ετήσιες μονάδες εργασίας;

Απάντηση: Η βαθμολογία του Α1 Κριτηρίου προκύπτει από τον αριθμό των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (ΕΜΕ) που απασχολεί η επιχείρηση το έτος 2019. Ο υπολογισμός αφορά στον αριθμό εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων.

14. Μία εκ των προϋποθέσεων συμμετοχής της Πρόκλησης είναι η επιχείρηση κατά το έτος 2019 να απασχολούσε λιγότερο από 50 εργαζομένους. Ο έλεγχος της προϋπόθεσης γίνεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) ή σε απόλυτο αριθμό εργαζομένων; Μπορεί μία επιχείρηση με 52 εργαζόμενους να υποβάλει αίτηση συμμετοχής;

Απάντηση: Η προϋπόθεση ικανοποιείται αν η επιχείρηση απασχολούσε
κατά το 2019 λιγότερο από 50 εργαζομένους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ). Στις ΕΜΕ υπολογίζεται ο αριθμός εργαζομένων πλήρους απασχόλησης που εργάστηκαν στην εξεταζόμενη επιχείρηση επί ολόκληρο το υπόψη έτος. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης, ανεξάρτητα από τη διάρκεια, και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ. Σε κάθε περίπτωση.

Ο υπολογισμός των ΕΜΕ πραγματοποιείται για τους μισθωτούς με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν οι επιχειρήσεις στη βάση δεδομένων του ΕΡΓΑΝΗ. Οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης δεν συνυπολογίζονται στον αριθμό απασχολουμένων.

15. Σε ποιο καθεστώς ενίσχυσης ανήκει η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική». Επηρεάζεται από ενισχύσεις που έχει λάβει η επιχείρηση με το καθεστώς DeMinimis;
Απάντηση: Η Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Αττική» εντάσσεται στο «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» (19.3.2020/C(2020) 1863)και δεν επηρεάζεται (σωρεύει) με ενισχύσεις DeMinimis.
Συγκεκριμένα το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που θα λάβει η δικαιούχος επιχείρηση (σε επίπεδο "δεδομένης επιχείρησης" όπως αυτή ορίζεται από την Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμένη δράση, συναθροιζόμενη με κάθε άλλη ενίσχυση που θα έχει λάβει δυνάμει της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 Ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχειχορηγηθεί με τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλεονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες μορφές όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, δάνεια και ίδια κεφάλαια, δεν δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει το συνολικό ανώτατο όριο των 800.000 ευρώ.

16. Ζητείται να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης, από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Θα πρέπει να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου ή κάποια άλλη;
Απάντηση: Θα πρέπει να προσκομιστεί Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση η οποία να αναφέρει ότι η επιχείρηση δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση ενίσχυσης που κρίθηκε παράνομη και η οποία μπορεί να εκδοθεί και μέσω διαδικτύου.

17. Επιχείρηση που ήταν ατομική ως τις 01/06/2019 και τον 07/2019 μετατρέπεται σε εταιρία, γίνεται αποδεκτή για να υποβάλει στο πρόγραμμα;
Απάντηση: Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για κατά νόμο συνέχιση της ίδιας επιχείρησης, αφού στην ουσία πρόκειται για ίδρυση νέας εταιρείας στην οποία εισφέρεται η περιουσία της ατομικής επιχείρησης. Συνεπώς, για τους σκοπούς υπαγωγής στο πρόγραμμα η νέα αυτή εταιρία αυτή θεωρείται ότι έχει συσταθεί την ημερομηνία ίδρυσής της (07/2019) και όχι προγενέστερα. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση, καθώς η νέα εταιρία έχει ιδρυθεί μετά τις 1.1.2019. Γενική Αρχή για την εξασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας της επιχείρησης είναι η διατήρηση του ίδιου ΑΦΜ.

18. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους της επιχείρησης, ζητείται η προσκόμιση Υπεύθυνης δήλωσης ΜΜΕ, αλλά δεν γίνεται λόγος για προσκόμιση δικαιολογητικών συνεργαζόμενων / συνδεδεμένων. Αρκεί η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ ή θα πρέπει να προσκομιστούν και δικαιολογητικά για τυχόν συνεργαζόμενες / συνδεδεμένες (π.χ. οικονομικά στοιχεία, στοιχεία προσωπικού);

Απάντηση: Αρκεί η Υπεύθυνη δήλωση ΜΜΕ στο στάδιο της αίτησης. Κατά τον έλεγχο των μακροχρόνιων υποχρεώσεων θα γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος, στο δείγμα του οποίου θα ζητηθούν δικαιολογητικά για τυχόν συνεργαζόμενες / συνδεδεμένες (π.χ. οικονομικά στοιχεία, στοιχεία προσωπικού).

όλοκληρος ο οδηγός εδώ

 via Ειδησεις https://ift.tt/2TGoY9K
Από το Blogger.