Λιγότερο φόρο μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή για οικογένειες και την πρώτη κατοικία

Λιγότερο φόρο μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή για οικογένειες και την πρώτη κατοικία

Με διάταξη που περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών μειώνεται ο φόρος μεταβίβασης για τις οικογένειες που αποκτούν πρώτη κατοικία

Σύμφωνα με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών τροποποιείται το υπολογιζόμενο εμβαδόν των ακινήτων, το οποίο προσαυξάνει το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων του δικαιούχου της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγορά πρώτης κατοικίας, όταν ο δικαιούχος έχει ανήλικα τέκνα, προκειμένου να προσδιοριστεί η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και να χορηγηθεί η δικαιούμενη απαλλαγή.

Με την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση ουσιαστικά διευρύνεται η φοροαπαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης για τις οικογένειες που αποκτούν πρώτη κατοικία.

Συγκεκριμένα αυξάνεται το υπολογιζόμενο εμβαδόν των ακινήτων, το οποίο προσαυξάνει το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων του δικαιούχου της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων για αγορά πρώτης κατοικίας, όταν ο δικαιούχος έχει ανήλικα τέκνα, προκειμένου να προσδιοριστεί η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και να χορηγηθεί η δικαιούμενη απαλλαγή.

Ενώ με την προηγούμενη διάταξη οι στεγαστικές ανάγκες του ζευγαριού καλύπτονταν για επιφάνεια πρώτης κατοικίας 70 τ.μ. προσαυξανόμενης κατά 20 τ.μ. για καθένα από τα δυο πρώτα τέκνα και κατά 25 τ.μ. για καθένα από τα επόμενα, με τη νέα διάταξη η επιφάνεια για τα τέκνα γίνεται 25 τ.μ. και 30 τ.μ. αντίστοιχα.

Η σχετική διάταξη προβλέπει:

Αύξηση εμβαδού ακινήτου προς κάλυψη στεγαστικών αναγκών -

Τροποποίηση άρθρου 1ν. 1078/1980

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 1078/1980 (Α' 238) οι λέξεις «είκοσι (20)
τ.μ.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «είκοσι πέντε (25) τ.μ.» και οι λέξεις «είκοσι πέντε (25)
τ.μ.» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τριάντα (30) τ.μ.», KOL η παρ. 13 διαμορφώνεται ως εξής:

«Αν ο αγοραστής ή ο/η σύζυγος ή τα ανήλικατέκνατους έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε κατοικία ή ιδανικό μερίδιο κατοικίας ή δικαίωμα πλήρους κυριότητας σε οικόπεδο ή ιδανικό μερίδιο οικοπέδου, θεωρείται ότι καλύπτονταιοι κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού στεγαστικές ανάγκες, αν το συνολικό εμβαδόν των ανωτέρω ακινήτων είναι εβδομήντα (70) τ.μ., προσαυξανόμενα κατά είκοσι (25) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα KOL κατά τριάντα (30) τ. μ. για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια έχει ο δικαιούχος.».via Ειδησεις https://ift.tt/3dPBkpi

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.