Μέτρα για εργαζόμενους και επιχειρήσεις στις κόκκινες περιοχές: Αποζημίωση ειδικού σκοπού και τηλεργασία, τι ισχύει

Photo: pexels

Έκτακτα μέτρα στήριξης σε επιχειρήσεις - εργοδότες σε περιφερειακές ενότητες που εντάσσονται στο επιδημιολογικο επίπεδο πολύ υψηλό περιλαμβάνει σχετική τροπολογία των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που κατατέθηκε.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται οι συμβάσεις των εργαζομένων αναστέλλονται καθώς αναστέλλεται η λειτουργία των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε Περιφερειακή ενότητα με πολύ υψηλό επιδημιολογικο επίπεδο με εντολή δημόσιας αρχής.

Οι συμβάσεις αναστέλλονται για 14 ημέρες και όχι λιγότερο. Οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού η οποία είναι αναλογία των ημερών του ποσού 534 ευρώ.

Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας δηλώνεται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη, ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και μη συμψηφιστέα με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού τους μισθού.

Για όσο χρονικό διάστημα αναστέλλεται η λειτουργία τους καί οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, υποχρεούνται οι επιχειρήσεις - εργοδότες να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασία και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Προβλέπεται επίσης ότι όσον αφορά τις συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που έχει κηρυχθεί στο ως άνω «πολύ υψηλό» επιδημιολογικό επίπεδο και οι οποίες ή τα υποκαταστήματα των οποίων πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ της κύριας ή της δευτερεύουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών κατά το έτος 2018 , δύναται να τεθεί σε αναστολή μέρος ή το σύνολο των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται στο ως άνω «πολύ υψηλό» επιδημιολογικό- επίπεδο και όχι λιγότερο από δεκατέσσερις (14) ημέρες.

Oι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τίθενται σε αναστολή επίσης καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ'αναλογία για το χρονικό διάστημα που η περιφερειακή ενότητα βρίσκεται στο «πολύ υψηλό» επιδημιολογικό επίπεδο και κατ' ελάχιστο για δεκατέσσερις (14) ημέρες, υπολογιζόμενη επί του ποσού των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534,00 €) που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη, ακατάσχετη και μη συμψηφιστέα.. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό αναλογικά και οι πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, υπολογιζόμενες επί του ονομαστικού τους μισθού. Για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, υποχρεούνται οι επιχειρήσεις - εργοδότες να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής τους, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις - εργοδότες που πλήττονται σημαντικά υποχρεούνται να διατηρούν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων τους.

Προσέτι, οι επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά δύνανται να κάνουν χρήση του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), όπως ισχύει, εντάσσοντας σε αυτό τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή. Επίσης, ol ως άνω επιχειρήσεις -εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της τηλεργασίας, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή της εργασίας, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων τους. Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν, σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα βρίσκεται στο ανωτέρω επίπεδο.

Σε περίπτωση παράλειψης της υποχρέωσης προαναγγελίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Μέτρα για περιφερειακές ενότητες με υψηλό, μέτριο, χαμηλό επιδημιολογικο επίπεδο

Προβλέπεται όσον αφορά τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις-εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε Περιφερειακή Ενότητα που βρίσκεται σε «χαμηλό», σε «μέτριο» ή σε «υψηλό» επιδημιολογικό επίπεδο αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του COVID-19 ότι δύναται να τεθεί σε αναστολή, μέρος ή το σύνολο των συμβάσεων εργασίας τους, για όσο χρονικό διάστημα η Περιφερειακή Ενότητα βρίσκεται σε ένα από τα ανωτέρω επίπεδα και βάσει ΚΑΔ όπως κάθε φορά ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται οι ως άνω επιχειρήσεις -εργοδότες δύνανται να κάνουν χρήση του προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρο 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104), εντάσσοντας σε αυτό τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας δεν έχουν τεθεί σε αναστολή. Επίσης ορίζεται οι ως άνω επιχειρήσεις -εργοδότες υποχρεούνται να εφαρμόζουν το σύστημα της τηλεργασίας, σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου είναι δυνατή η εξ αποστάσεως παροχή της εργασίας.

Ειδικότερα, σε επιχειρήσεις-εργοδότες που βρίσκονται σε περιφερειακή ενότητα που έχει κηρυχθεί σε «υψηλό επίπεδο», εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων τους και σε επιχειρήσεις-εργοδότες που βρίσκονται σε Περιφερειακή Ενότητα που έχει κηρυχθεί σε «μέτριο επίπεδο», εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε ποσοστό 20% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων τους.

Επιπρόσθετα, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις-εργοδότες οφείλουν να προαναγγείλουν, σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη της εργασίας, στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για όσο χρονικό διάστημα η περιφερειακή ενότητα στην οποία εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα βρίσκεται στα ανωτέρω επίπεδα.

Σε περίπτωση παράλειψης της υποχρέωσης προαναγγελίας στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Τέλος, οι επιχειρήσεις-εργοδότες Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται σε «Χαμηλό Επίπεδο» δύνανται να κάνουν χρήση του συστήματος της εξ αποστάσεως εργασίας.

Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Παρατείνεται έως 31.12.2020, η ισχύς της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά ποσοστό 100% του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται και έχουν ενταχθεί στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».via Ειδησεις https://ift.tt/34iXgGA

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από το Blogger.