Προσλήψεις στη ΔΕΗ με προκήρυξη ΑΣΕΠ στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Προσλήψεις στη ΔΕΗ με προκήρυξη ΑΣΕΠ στον ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ
Νέες θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ και συγκεκριμένα στον ΑΗΣ Καρδίας με προκήρυξη ΑΣΕΠ.

Ανακοίνωση της ΔΕΗ για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και προκήρυξη ΑΣΕΠ, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ που εδρεύει στo 14ο χλμ. Πτολεμαΐδας - Κοζάνης του δήμου Κοζάνης - Νομού Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

3 ΔΕ Οδηγοί Μηχανοδηγοί

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓΝ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓΝ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ».

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020

Υποβολή Αιτήσεων από 12/11/2020 μέχρι 21/11/2020via Ειδησεις https://ift.tt/2UgtXi4
Από το Blogger.