Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαμιέων την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαμιέων, θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

H συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη θα γίνει διαδικτυακά στο σύνδεσμο: https://gnosisconf.whereby.com/dimotiko-symboulio

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 1 ο Έγκριση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Λαμιέων, για την περίοδο 2020-2023 (Β’ Φάση)

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 2 ο Aγορά τριών αγροτεμαχίων και εκτίμηση της αγοραίας αξίας τους από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών.

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 3 ο Περί επικαιροποίησης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την Διακυβέρνηση της ΣΒΑΑ/ΟΧΕ του Δήμου Λαμιέων σε συνεργασία με τα Δημοτικά Νομικά Πρόσωπα.

Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 4 ο Περί απευθείας εκμίσθωση δημοτικής έκτασης 15,90 στρ. στην αγροτική περιοχή Μαυρόγια Κοινότητας Λυγαριάς

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 5 ο Περί «Αποδοχής καταγγελίας μισθωτικής σύμβασης»

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 6 ο Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2020 και έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, κληροδοτήματος «ΑΘΗΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ» Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Λαμιέων 

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 7 ο Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2020 και έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, κληροδοτήματος «ΞΑΝΘΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ» Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Λαμιέων 

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 8 ο Έγκριση απολογισμού οικον. έτους 2020 και έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, κληροδοτήματος «ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΟΥΣΤΑΚΑ» Αυτοτελούς Διαχείρισης Δήμου Λαμιέων 

Εισηγητής Δήμαρχος

Θέμα 9 ο Καθορισμός του ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας του άρθρου 140 παρ. 4 του Ν. 3463/06. 

Εισηγητής Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 10ο Ανανέωση παραχώρησης χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων Ν.Άμπλιανης & Καμαρίτσας στον « ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964 ».

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Θέμα 11ο Λήψη απόφασης για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαμιέων και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α)

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κα Αμαλία Ποντίκα

ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Θέμα 12ο Ορισμός μελών για συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για «Εγκατάσταση προσώπων Εκδιδόμενων με αμοιβή » σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999(ΦΕΚ. 161/Α΄/5-8-1999)» για το έτος 2021.

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Φώσκολος

Θέμα 13ο Διαδικασία πρόσληψης και προσόντα υδρονομικών οργάνων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2021.

Εισηγητής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

Θέμα 14ο Έγκριση αριθμού και θέσεων υδρονομικών οργάνων άρδευσης σε Κοινότητες του Δήμου μας, για την αρδευτική περίοδο 2021.

Εισηγητής Σύμβουλος κ. Γεώργιος Παλιούρας

Από το Blogger.