10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δελφών

10 θέσεις εργασίας στο Δήμο Δελφών

10 θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στο Δήμο Δελφών.

ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για τη λειτουργία των δομών «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α)» στα πλαίσια υλοποίησης της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2020-2021) στο Δήμο Δελφών, που εδρεύει στην Άμφισσα Ν.Φωκίδας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αφορούν την ΣΟΧ 1/2020 θα υποβάλλονται στο Δήμο Δελφών με ηλεκτρονικό τρόπο στο mail: protokollo@delphi.gov.gr και κατ΄ εξαίρεση ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στο ΔΗΜΟ ΔΕΛΦΩΝ/ Δνση Διοικητικών Υπηρεσιών/ Ρήγα Κοντορήγα 12/ Άμφισσα, Τ.Κ. 33100.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών, είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, ο/η υποψήφιος/α δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), σύμφωνα με την οποία, εφόσον προκύψει προσληπτέος/α, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.
Οι ενστάσεις για όλες τις διαδικασίες πρόσληψης υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο ως ανωτέρω.

Επιπλέον να γίνει ανάρτηση της ΣΟΧ 1/2020 στο site του Δήμου https://ift.tt/1wxvQ8S Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε (1) ημερήσια και (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδες του Νομού Φωκίδας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την Ανακοίνωση, το Παράρτημα αυτής και το σχετικό Έντυπο Αίτησης, στην ιστοσελίδα του Δήμου Δελφών.

Περισσοτερα ΕΔΩvia Ειδήσεις https://ift.tt/3boBbIZ
RSS Feed

Manage


Unsubscribe from these notifications or sign in to manage your Email service.

Από το Blogger.